OTÁZKA KANDIDÁTOM:

Budete riešiť jednu z príčin neefektívneho hospodárenia s verejnými financiami a majetkom štátu, ktorou je neplnenie si zákonnej povinnosti NKÚ – kontrola efektívnosti hospodárenia, aj keď to nemáte v programe?

Parlamentné voľby 2016

[clear]

Ak vám tečie strecha nad hlavou, budete dookola malovať? .. alebo tú strechu najskôr opravíte!

Určite najskôr odstránite príčinu problému! Presne to isté platí aj pre hospodárenie s verejnými financiami a majetkom štátu. Ak nie sú peniaze na školstvo, zdravotníctvo a vyššie mzdy občanov, niekde je chyba! Táto príčina problému by sa mala najskôr odtsrániť. Riešenie je veľmi jednoduché. Práve o tomto by mali naši politici a kandidáti v prvom rade hovoriť. Prečo to tak nie je?

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ)

NKÚ je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.

NKÚ SR je podľa ústavy SR nezávislý orgán kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti viazaný len zákonom. Jeho činnosť vychádza z Limskej deklarácie Smerníc o zásadách nezávislej kontroly, ktorá bola prijatá na IX. Kongrese medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Tento dokument obsahuje východiskové filozofické axiómy kontroly vôbec a princípy fungovania najvyšších kontrolných inštitúcií zúčastnených štátov.

Podľa nich je kontrola považovaná za jednu z najdôležitejších podmienok správneho a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Preto, aby najvyššia kontrolná inštitúcia štátu mohla plniť svoje základné poslanie, t.j. napomáhaniu správnemu a efektívnemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami a aby mohla svoju kontrolnú činnosť vykonávať objektívne a účinne, musí byť vo svojej činnosti nezávislá.

Tieto základné požiadavky kladené na činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií štátu sú preto zaručené aj ústavou SR.

Na túto skutočnosť Páni Občania upozorňujú už dávnejšie VIAC TU >>