Koniec nedos­tatku vody? Tento veterný vyná­lez dokáže zo vzdu­chu vyro­biť vyše 40 lit­rov vody za deň

Vedci vyvi­nuli novú metódu výroby vody zo vzdu­chu. Obrov­skou výho­dou je nízka cena, nená­roč­nosť obsluhy a pomerne veľké množ­stvo vyro­be­nej vody. Toto zaria­de­nie tak posky­tuje nádej množ­stvu ľudí po celom svete, ktorí stále nemajú prí­stup k pit­nej vode.

Aj keď u nás prob­lém s nedos­tat­kom vody nie je, práve naopak, inde vo svete je situ­ácia iná. Kým nám stačí oto­čiť kohú­ti­kom a môžeme si dopriať v pod­state aké­koľ­vek množ­stvo čis­tej pit­nej vody, vo via­ce­rých roz­vo­jo­vých kra­ji­nách je zaob­sta­ra­nie si prí­delu vody na deň priam až exis­tenč­ným posla­ním. Preto vedci po celom svete hľa­dajú spô­soby, ako do takýchto regi­ó­nov dostať vodu, ktorá by pokryla spot­rebu miest­nych oby­va­te­ľov. A vyzerá to tak, že sa konečne našlo uspo­ko­jivé rie­še­nie, ktoré by tento prob­lém vyrie­šilo.

Water­Seer je rela­tívne jed­no­du­ché zaria­de­nie vyvi­nuté spo­loč­nos­ťou Vici-Labs v spo­lu­práci s uni­ver­zi­tou v Ber­ke­ley. Cie­ľom spo­lu­práce bolo vytvo­riť finančne nená­ročné zaria­de­nie, ktoré by doká­zalo zabez­pe­čiť zdroj čis­tej pit­nej vody aj v oblas­tiach, kde je zís­ka­nie vody sku­točne prob­lé­mom. Takéto zaria­de­nie by v koneč­nom dôsledku doká­zalo zmier­niť chu­dobu a pod­po­riť roz­voj aj odľah­lých regi­ó­nov.

Obrov­skou, ba až naj­väč­šou výho­dou tohto zaria­de­nia je to, že nepot­re­buje externé napá­ja­nie ener­giou, a takisto to, že neob­sa­huje žiadne che­mi­ká­lie potrebné pre jeho chod. Prí­stroj má svoju nadzemnú a pod­zemnú časť. V nadzem­nej časti veterná tur­bína pohá­ňaná oko­li­tým vet­rom vháňa vzduch do pod­zem­nej časti, kde voda obsia­hnutá vo vzdu­chu skon­den­zuje a odte­čie do zásob­níka. Následne môže byť voda zo zásob­níka dopra­vená na povrch pomo­cou hadice či čer­padla.

Podobné pro­jekty však často stros­ko­tali na ich vyso­kej obsta­rá­va­cej cene. To však v prí­pade Water­Seer nehrozí. Keďže zaria­de­nie je jed­no­du­ché a nevy­ža­duje zlo­žité tech­no­ló­gie, jeho obsta­rá­va­cia cena by mala byť iba 134 dolá­rov (120 eur).

Vedecký tím sa v súčas­nosti snaží zís­kať pod­po­ro­va­te­ľov, ktorí by do pro­jektu inves­to­vali a následne by chceli v rámci tes­to­va­nia inšta­lo­vať toto zaria­de­nie priamo do domov vybra­ných rodín v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, kde majú prob­lém so záso­bo­va­ním pit­nou vodou.

Tento pro­jekt sa nám veľmi páči a pevne veríme, že nena­stanú tech­nické či iné prob­lémy a zaria­de­nia sa začnú čoskoro vyrá­bať a využí­vať. Vďaka nie­čomu takému by konečne mili­óny ľudí na svete nemu­seli každý deň rie­šiť zásadný exis­tenčný prob­lém – kde nájsť vodu pre seba a pre svoju rodinu. A to by bolo úžasné.

zdroj: startitup.sk

Toto Slovákov nepoteší: Úrad zavádza novú daň, viac budú platiť hlavne chudobní

Toto Slovákov nepoteší: Úrad zavádza novú daň, viac budú platiť hlavne chudobní

Zdraženie vody spôsobí nová daň. Vymyslel si ju Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý plánuje od roku 2017 zaviesť fixný poplatok za vodomer. Bude ho musieť platiť každá domácnosť, a to aj odberatelia s nulovou spotrebou vody.

Pripravovaná vyhláška zvýši náklady pre domácnosti podľa odhadu ÚRSO v priemere o 18 € ročne. Výsledok však bude, že chudobné domácnosti s nízkou spotrebou vody zaplatia výrazne viac na m3 ako ľudia z vilovej štvrti s bazénmi. V porovnaní s inými meracími prístrojmi vodomer môže stáť okolo 30 eur. Cena bude závisieť od veľkosti prístroja. S kritikou prichádza Združenie bytového hospodárstva na Slovensku.

Jeho riaditeľka Anna Krajčiová považuje zavedenie novej dane za nespravodlivé najmä voči tým, ktorí často z finančných dôvodov spotrebujú malé množstvo vody. „Ide predovšetkým o obyvateľov bytových domov, kde sú náklady na vodu rozpočítavané podľa nameranej spotreby, ale aj o dôchodcov, ktorí často žijú sami a majú nízku spotrebu vody,“ uviedla Krajčiová. Okrem spomínaných skupín občanov na to doplatia aj chalupári či ľudia, ktorí užívajú vodu z vlastnej studne.

„Odberatelia budú zaradení do tarifných skupín v závislosti od veľkosti vodomera, pričom legislatíva neukladá dodávateľovi povinnosť prispôsobiť vodomer podmienkam konkrétneho objektu. Rovnaké domy tak môžu mať rôznu fixnú platbu za vodomer,“ poukázala na ďalší problém Krajčiová.

„Považujeme tento krok za zlý, keďže namiesto toho, aby sa k spotrebe pitnej vody pristupovalo zodpovedne, tak táto vyhláška nabáda skôr k jej nadmernej a neefektívnej spotrebe,“ dodala na záver. O odpovede sme požiadali aj ÚRSO, ktoré nový poplatok chce zaviesť. Hovorca Radoslav Igaz nám stanovisko prisľúbil už v najbližších dňoch.

zdroj: pluska.sk

Nech sa páči občania: Cena vody pôjde nahor! Platiť budú aj ľudia, ktorí majú nulový odber

Nech sa páči občania: Cena vody pôjde nahor! Platiť budú aj ľudia, ktorí majú nulový odber

Cenotvorba pri vode sa bude vytvárať po novom.

Za vodu si priplatíme. Dôvodom sú vraj vysoké investície do výstavby kanalizácii a čistiarní, ku ktorým sme sa zaviazali pri vstupe do Európskej únie. Paradoxom je, že najviac na to doplatia ľudia s nulovým odberom. Informáciu prinieslo spravodajstvo RTVS.

„Úrad vyhláškou stanovil len pravidlá, ako sa tieto investície premietnu do konečných cien. Preto pôjdu ceny vody od budúceho roka nahor,“ povedal hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

Cenotvorba pri vode sa bude vytvárať po novom. Jednu časť tzv. fixnú zložku by mali platiť aj ľudia, ktorí sú na vodovod napojení, ale majú nulový odber. Vodárne argumentujú tým, že správca má náklady aj na údržbu siete.

Vraj „Ide o spravodlivejší prístup rozdelenia ceny medzi odberateľmi, podobne ako pri iných sieťových odvetviach, ako je energetika (plyn, elektrina). Tam tiež musí každý odberateľ platiť za pripojenie (elekrometer/plynomer) fixnú sadzbu bez ohľadu na to, či energiu odoberá alebo nie,“ napísali pre RTVS vo svojom stanovisku vodárenské spoločnosti.

Ľudia bez odberu by tak podľa prepočtov Regulačného úradu mali po novom platiť približne 18 eur ročne. Na druhej strane by sa zmena mohla pozitívne odraziť v domácnostiach, ale aj firmách s veľkou spotrebou.

ÚRSO ale zdôrazňuje, že v súčasnosti sú ceny vody na Slovensku v porovnaní s európskym priemerom podstatne nižšie.

zdroj: tvnoviny.sk

Páni Občania odstraňujú nebezpečnú toxickú skládku pod Vrakuňou! Vyhrnuli rukávy a ..

Páni Občania odstraňujú nebezpečnú toxickú skládku pod Vrakuňou! Vyhrnuli rukávy a ..

Páni občania sa čoraz viac zapájajú do vecí verejných.

Dňa 27.5.2016 sme sa stretli za okrúhlym stolom. Témou bola opäť kompletná sanácia toxickej skládky pod Vrakuňou, našou Bratislavskou mestskou časťou. Okrúhle stoly sa u nás stali zvykom od nástupu nového starostu pána Martina Kuruca. Občania a kompetentní na danú tému, sa stretnú a hľadajú spoločné riešenia.

Ministerstvo životného prostredia nám ponúka odstránenie toxickej skládky formou kapsulácie.

A my, Páni Občania pripravujeme ako oponenti to druhé riešenie. Kompletnú sanáciu skládky s prečistením spodných vôd. Po zasadaní okrúhleho stolu na tom začali pracovať kompetentní občiansky odborníci. Momentálne pripravujú oficiálne podklady pre riešenie. Tieto podklady čoskoro predložíme novovznikajúcej komisii, ktorá bude držať dohľad nad všetkými riešeniami. Komisia vzniká na miestnom úrade v mestskej časti Bratislava II. – Vrakuňa.

Priamo za okrúhlym stolom sme sa dohodli s ministerstvom životného prostredia o vyčlenení finančných prostriedkov pre hĺbkový prieskum vody, pôdy a plodov pre občanov Vrakune.
Bratislavská vodárenská spoločnosť sľúbila oddelené vodomery bez platby stočného na polievanie záhrad pre každého občana Vrakune, ktorý o to požiada.

Veríme, že pri takejto občianskej aktivite a začínajúcej úspešnej spolupráci s úradmi a rôznymi firmami, sa nám podarí konečne túto ekologickú katastrofu na dobro odstrániť.
Video z okrúhleho stolu:

Video z rokovania:

Pitná voda pod Bratislavskou Vrakuňou je kontaminovaná! Obrovské nebezpečie sa šíri ďalej.

Pitná voda pod Bratislavskou Vrakuňou je kontaminovaná! Obrovské nebezpečie sa šíri ďalej.

Motovýjazdom k pitnej vode? Začnime s aktívnou sanáciou toxickej skládky!

Dňa 21.5.2016 sa uskutoční už 2. ročník Motovýjazdu k pitnej vode. Spanilá jazda má poukázať na problém s únikom chemikálii z toxickej skládky vo Vrakuni, ktorý ohrozuje nielen obyvateľov ale aj pitnú vodu na Žitnom ostrove. Má upozorniť hlavne na to, aby sa už konečne začalo s aktívnou sanáciou.

[col23]Pod nohami nám pláva 90 000 m3 toxického odpadu z chemických závodov so 440 druhmi chemikálií. Od roku 1997 bol oficiálne potvrdený únik toxických látok do našich podzemných vôd. Od roku 2002 máme vo Vrakuni oficiálny zákaz čerpania spodnej vody zo studní, ktorý dodnes nebol zrušený. Už 7 rokov je skládka označená ako priorita vzhľadom na reálne ohrozenie podzemných vôd. Kontaminácia Žitného ostrova, našej pitnej vody, hrozí do 10 rokov.

Od minulého roka sa veľa vykonalo. Na základe povinných prieskumov odborníci vymysleli dve riešenia:

Jedno riešenie je formou kapsulácie skládky s nedoriešeným koncom. Vraj si s tým poradia budúce generácie.

Druhé riešenie je to, po ktorom už toľko rokov všetci túžime: Aktívna a úplná sanácia skládky, dodáva aktivistka z občianskeho združenia Pán Občan Michaela Žilková.[/col23][col3]

[/col3][clear]