Pri posudzovaní vysielania RTVS je potrebné vychádzať zo zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a ZMLUVY Rozhlasu a televízie Slovenska so Štátom.
[clear]
Za povšimnutie stojí § 3 Zákona o Rozhlase a televízii Slovenska :

§ 3
Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska

(1) Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania.

(2) Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby, 2) ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.

(3) Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie
programy, programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré

a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,

b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,

c) rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj občianskej a vedomostnej spoločnosti,

d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

§ 4
Úlohy Rozhlasu a televízie Slovenska

(2) Rozhlas a televízia Slovenska chráni a rešpektuje nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska [§ 8 ods. 1 písm. f)].

[divider /]
[col2]ZMLUVA o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013 – 2017[/col2][col2]ZMLUVA č. MK – 138/2012/M[/col2][clear][divider /]
[col2]ZÁKON 532/2010 Z. z. z 15. decembra 2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov[/col2][col2]ZÁKON 532/2010 Z. z.[/col2]
[clear][divider /]
Súvisiace:

[col2]ZÁKON 340 z 18. októbra 2012 o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov[/col2][col2]ZÁKON 340 z 18. októbra 2012[/col2]
[clear][divider /]
[col2]DODATOK č. 1 MK – 139/2012/M na rok 2013 k Zmluve č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017[/col2][col2]DODATOK č. 1 MK – 139/2012/M[/col2][clear][divider /]
[col2]DODATOK č. 1A MK – 59/2013/M na rok 2013 k Dodatku č. 1 MK-139/2012/M k Zmluve č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017[/col2][col2]DODATOK č. 1A MK – 59/2013/M[/col2][clear][divider /]