Motto: Vo svojej knihe „Praktický idealizmus“ Kalergi prehlasuje, že obyvatelia budúcich „Spojených štátov európskych“ už nebudú pôvodnými národmi Starého kontinentu, ale bude to druh zvieracích podľudí vzniknutých miešaním rás. Tvrdil, že je nevyhnutné „krížiť“ európske národy s aziatmi a černochmi, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez špecifických vlastností, ľahko ovládateľné elitami pri moci.

"Človek budúcnosti bude zmiešané krvi. Rôznosť národov bude nahradená budúce Eurázijský-negroidní rasou, veľmi podobnú starým Egypťanom. "Kalergi - Paneurópsky manifest Podstata Kalergiho plánu

„Človek budúcnosti bude zmiešanej krvi. Rôznosť národov bude nahradená budúcou Eurázijsko-negroidnou rasou, veľmi podobnou starým Egypťanom. „Kalergi – Paneurópsky manifest


[clear]

Kalergi vyhlásil, že je potrebné zrušiť právo na sebaurčenie národov, a postupne eliminovať národy za použitia etnických separatistických hnutí alebo cudzorodej masovej imigrácie.

Aby elity mohli ovládnuť Európu, predpokladal pretvorenie homogénnych národov v krížený ľud. Týmto krížencom pripisoval charakteristické vlastnosti ako je napríklad krutosť a nevernosť. Tento nový krížený ľud mal byť vytvorený, aby mu mohla byť elita nadradená.

Najprv mala byť odstránená demokracia, čiže moc ľudu, a potom ľud sám pomocou kríženia. Bieli mali byť nahradení kríženou rasou, ľahko ovládateľnou.

Tým, že by sa zrušil princíp rovnosti všetkých pred zákonom a zabránilo by sa kritike menšín, ktoré by boli chránené výnimočnými zákonmi, by sa podarilo ovládnuť masy. Politici onej doby Kalergiho načúvali, západné mocnosti sa sústredili na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovali projekty. Vodcovia európskej politiky vedia, že práve Kalergi je strojcom našej Európy riadenej Bruselom a Maastrichtom. Kalergi, neznámy verejnej mienke, je pokladaný za otca Maastrichtu a multikulturalizmu.

Revolučné v jeho pláne je to, že nekáže genocídu ako nástroj získania moci, ale že predpokladá vytvorenie „podľudí“, ktorí vzhľadom k svojim negatívnym vlastnostiam ako neschopnosť a nestabilita budú tolerovať a prijímať „vznešenú rasu“, elitu.

Od Kalergiho k dnešku

Aj keď o Kalergim nehovorí žiadna školská učebnica, jeho idey inšpirovali dnešnú Európsku úniu. Jeho presvedčenie, že európske národy sa musia zmiešať s černochmi a aziatmi, aby bola zničená ich identita a vznikla zmiešaná rasa, je základom všekerej európskej politiky tvárou v tvár integrácii a obrane menšin.Pri tom všetkom nejde o humanitárne dôvody. Tieto direktívy sú vydávané s neľútostnou rozhodnosťou za účelom realizácie najväčšej genocídy v histórii.

Na počesť Kalergiho bola ustanovená Európska cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky sú  s ňou odmeňovaní evropeisti, ktorí sa obzvlášť vyznamenali v napĺňaní jeho zločineckého plánu. Medzi nimi sú osobnosti kalibru Angely Merkelovej, ktorá dostala túto cenu ako prvá v roku 2010, a Herman van Rompuy, ktorý ju dostal v roku 2012 na špeciálnom kongrese vo Viedni, ktorý sa konal na oslavu 90 rokov paneurópskeho hnutia. Na fotografii za ním je vidieť symbol paneurópskej únie: červený kríž cez zlaté slnko, symbol poriadku rozekruciánov.

Herman van Rompuy - podporovateľ európskej genocídy

Herman van Rompuy – podporovateľ európskej genocídy

[clear]

OSN presadzuje túto genocídu svojim neustálym vyzývaním na prijímanie miliónov utečencov, aby sa kompenzovala nízka pôrodnosť v Európe. Správa divie „Obyvateľstvo“ OSN v New Yorku z januára 2000 má názov „Migrácia k náhrade pôvodného obyvateľstva: riešenie pre starnúce a upadajúce populácie“.

Podľa tejto správy bude Európa potrebovať v roku 2025 159 miliónov imigrantov. Pýtame sa, ako je možné urobiť tak presný odhad, inak, než že imigrácia bola pripravovaná a študovaná „na papieri“.

V skutočnosti je isté, že znížená pôrodnosť by v Európe mohla byť ľahko zvrátená pomocou opatrení na podporu rodín. A je úplne jasné, že genetická výbava Európanov nebude ochránená prínosom odlišnej genetickej výbavy, ale že takto sa urýchli jej vymiznutiu.

Takže jediným cieľom týchto opatrení je úplne denaturovať národ, premeniť ho vo spoločnosť ľudí bez akejkoľvek etnickej, historickej a kultúrnej súdržnosti.

Tézy Kalergiho plánu vytvorili a dodnes tvoria základ oficiálnej politiky vlád, ktoré presadzujú genocídu európskych národov pomocou masovej imigrácie.

G. Brock Chisholm, bývalý riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie, nám dokonale predstavil lekciu od Kalergiho, keď povedal:

„Čo ľudia musia všade rozvíjať, to je kontrola pôrodnosti a zmiešané manželstvá (medzirasové), za účelom vytvorenia jedinej rasy v jedinom svete, závislé na centrálnej autorite.“

Záver

Keď sa rozhliadneme okolo seba, vyzerá to, že Kalergiho plán je plne realizovaný. Skutočne stojíme pred skutočnou premenou Európy v tretí svet.

Axiómou „nového občianstva“ je multikulturalizmus a nútené miešanectvo. Európania sú stroskotancami miešanectva, potopení hordami ázijských a afrických prisťahovalcov. Zmiešané manželstvá produkujú každý rok tisíce miešaných jednotlivcov: „Kalergiho detí“.

Pod dvojitým tlakom dezinformácií a ohlupovania ľudí, vďaka masovým komunikačným prostriedkom boli Európania dotlačení k popretiu svojho vlastného pôvodu, k zabudnutiu svojich vlastných etnických identít. Presadzovatelia globalizácie sa snažia ich presvedčiť, že vzdať sa svojej vlastnej identity je pokrokovým a humanitárnym aktom, a že „rasizmus“ je chybný, a to preto, že by z nás radi mali slepých konzumentov.

V túto dobu je absolútne nutné reagovať na klamstvá systému, prebúdzať duch vzbury u Európanov. Bude treba ukazovať všetkým, že integrácia masovej imigrácie sa rovná genocíde.

Nemáme inú možnosť ako sa vzbúriť, alternatívou je etnická samovražda.

Paneurópa má aj svoj slovenský ekvivalent TU

A výňatok z programu českého (čítaj klerofašistov) paneuropanismu len dotvrzuje o čo ide černoprdelnickým kreatúram riadených Vatikánom a svetovou neomarxistickou ľavicou:

Európa ako kresťanské spoločenstvo hodnôt prihlasuje sa ku kresťanstvu ako duše Európy, zvlášť ku kresťanskému obrazu človeka.

Paneurópska únia bojuje proti všetkým tendenciám, ktoré ničia duchovnú a morálnu silu Európy, hlavne proti nihilizmu, ateizmu a amorálnemu konzumizmu

Paneurópska únia sa usiluje o kresťanskú Európu, ktorá je kontinentom ľudskej dôstojnosti a úcty pred Bohom a jeho stvorením.

zdroj: zvedavec.org