Vedci vyvi­nuli novú metódu výroby vody zo vzdu­chu. Obrov­skou výho­dou je nízka cena, nená­roč­nosť obsluhy a pomerne veľké množ­stvo vyro­be­nej vody. Toto zaria­de­nie tak posky­tuje nádej množ­stvu ľudí po celom svete, ktorí stále nemajú prí­stup k pit­nej vode.

Aj keď u nás prob­lém s nedos­tat­kom vody nie je, práve naopak, inde vo svete je situ­ácia iná. Kým nám stačí oto­čiť kohú­ti­kom a môžeme si dopriať v pod­state aké­koľ­vek množ­stvo čis­tej pit­nej vody, vo via­ce­rých roz­vo­jo­vých kra­ji­nách je zaob­sta­ra­nie si prí­delu vody na deň priam až exis­tenč­ným posla­ním. Preto vedci po celom svete hľa­dajú spô­soby, ako do takýchto regi­ó­nov dostať vodu, ktorá by pokryla spot­rebu miest­nych oby­va­te­ľov. A vyzerá to tak, že sa konečne našlo uspo­ko­jivé rie­še­nie, ktoré by tento prob­lém vyrie­šilo.

Water­Seer je rela­tívne jed­no­du­ché zaria­de­nie vyvi­nuté spo­loč­nos­ťou Vici-Labs v spo­lu­práci s uni­ver­zi­tou v Ber­ke­ley. Cie­ľom spo­lu­práce bolo vytvo­riť finančne nená­ročné zaria­de­nie, ktoré by doká­zalo zabez­pe­čiť zdroj čis­tej pit­nej vody aj v oblas­tiach, kde je zís­ka­nie vody sku­točne prob­lé­mom. Takéto zaria­de­nie by v koneč­nom dôsledku doká­zalo zmier­niť chu­dobu a pod­po­riť roz­voj aj odľah­lých regi­ó­nov.

Obrov­skou, ba až naj­väč­šou výho­dou tohto zaria­de­nia je to, že nepot­re­buje externé napá­ja­nie ener­giou, a takisto to, že neob­sa­huje žiadne che­mi­ká­lie potrebné pre jeho chod. Prí­stroj má svoju nadzemnú a pod­zemnú časť. V nadzem­nej časti veterná tur­bína pohá­ňaná oko­li­tým vet­rom vháňa vzduch do pod­zem­nej časti, kde voda obsia­hnutá vo vzdu­chu skon­den­zuje a odte­čie do zásob­níka. Následne môže byť voda zo zásob­níka dopra­vená na povrch pomo­cou hadice či čer­padla.

Podobné pro­jekty však často stros­ko­tali na ich vyso­kej obsta­rá­va­cej cene. To však v prí­pade Water­Seer nehrozí. Keďže zaria­de­nie je jed­no­du­ché a nevy­ža­duje zlo­žité tech­no­ló­gie, jeho obsta­rá­va­cia cena by mala byť iba 134 dolá­rov (120 eur).

Vedecký tím sa v súčas­nosti snaží zís­kať pod­po­ro­va­te­ľov, ktorí by do pro­jektu inves­to­vali a následne by chceli v rámci tes­to­va­nia inšta­lo­vať toto zaria­de­nie priamo do domov vybra­ných rodín v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, kde majú prob­lém so záso­bo­va­ním pit­nou vodou.

Tento pro­jekt sa nám veľmi páči a pevne veríme, že nena­stanú tech­nické či iné prob­lémy a zaria­de­nia sa začnú čoskoro vyrá­bať a využí­vať. Vďaka nie­čomu takému by konečne mili­óny ľudí na svete nemu­seli každý deň rie­šiť zásadný exis­tenčný prob­lém – kde nájsť vodu pre seba a pre svoju rodinu. A to by bolo úžasné.

zdroj: startitup.sk