Krátkodobé ciele

1Zastaviť zlé hospodárenie s verejnými financiami a majetkom štátu

2Najvyšší kontrolný úrad, ako nezávislý orgán kontroly hospodárenia štátu, dať do rúk občanom v zmysle ústavy:
Štátna moc pochádza od občanov...

3Zvýšiť minimálnu mzdu a dôchodky na úroveň priemeru Európsky vyspelých krajín.

4Zfunkčniť referendum, nástroj pre výkon štátnej moci občanmi

5Elektronické voľby a referendum, aby hlasovanie občanov bolo lacné a efektívne


Strednodobé a dlhodobé ciele

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Názov politického hnutia: PÁN OBČAN, skrátene: PO
2. PO je dobrovoľným združením občanov podľa Ústavy SR, Čl.29 a Zákona NR o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach. Združuje občanov, ktorí chcú prispieť k rozvoju človeka, kvality jeho života, spoločnosti a prostredia. Prioritou sú záujmy o veci verejné.
3. PO vznikla aby vrátila politickú, morálnu, materiálnu i rozhodovaciu moc občanom vo všetkých regiónoch a oblastiach života Slovenska. Po splnení svojho poslania PO, po rozhodnutí väčšiny členov, bude ako politická strana zrušená, najneskôr do 10 rokov od svojho vzniku.
4. PO je hnutie občanov na ich ochranu pred:

  • štátnou, oblastnou a miestnou byrokraciou pri plánovaní a riadení verejného života
  • snahou o zneužitie verejných funkcií v prospech jednotlivca, skupiny, inštitúcie
  • aroganciou vládnucej moci a dogmatickou bigotnosťou náboženských zoskupení
  • zločinom, podvodom, nespravodlivosťou a hlúposťou


5. PO je právnická osoba, ktorá koná v rámci platných zákonov. Jej organizačné zložky a orgány majú právo konať a zaväzovať sa v rozsahu určenom týmito Stanovami a ich programom ....

Čl. II.
Programové ciele PO

1. Zdokonaliť právne prostredie a vedomie štátu, upraviť súčasné zákony podľa moderných a osvedčených zákonov sveta, dôsledne ich uplatňovať a vylúčiť možnosti zneužívania moci. Ako prvý a dôležitý cieľ, po získaní ústavnej väčšiny vo voľbách, je prijatie SLOVENSKEJ ÚSTAVY.
2. Obmedziť právomoci štátu vo vzťahu k občanovi na najnutnejšiu mieru, ktorá mu umožní účinné a moderné plnenie zákonných povinností, vrátane finančných dopadov. Nadväzne na to znížiť počet poslancov na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti, počet členov vlády a ministerstiev SR. Prijať ústavný zákon o voľbách a tieto rozšíriť aj na voľby sudcov, verejných žalobcov, okresných a miestnych ochrancov verejného poriadku (šerif).
Prehodnotiť všetky činnosti, inštitúty a posty, ktoré sú hradené z verejných financií s cieľom obmedziť ich len na úhradu nevyhnutne nutných nákladov. To platí aj o financovaní politických strán, záujmových združení a cirkevných inštitúcií.
3. Presunúť solidaritu o občana v núdzi na mestá a obce, kde ho poznajú. Obmedziť ju tam, kde občan nemá záujem aktívne spolupracovať na riešení vlastnej núdze a vylúčiť tým, ktorí chcú iba parazitovať na spoločenskej podpore a prosperite.
4. Podporiť všetky právne ekonomické a verejnoprospešné činnosti obcí vedúce k rastu samostatnosti a hospodárskej nezávislosti občanov.
5. Znížiť daňové zaťaženie občanov a podnikateľov. Prehodnotiť a zrušiť všetky dvojité zdanenia, vrátane dane zo mzdy. Minimalizovať príjmy štátu, ako clo a poplatky.
6. Dôkladne preskúmať privatizácie majetku od roku 1989 a vyvodiť trestnoprávne postihy za porušenia zákonov, vrátane reprivatizácie a konfiškácie majetkov rodinných klanov. V rámci skúmania vykonať celoštátny súpis - cenzus majetkových priznaní občanov a organizácií.
7. Vyšetriť všetky závažné porušenia zákonov a vyvodiť dôsledky s nápravou škôd všade, kde to bude možné. Prijať SLOVENSKÚ ÚSTAVU, zákony, ktoré nedovolia premlčať zločiny proti občanom, aj so spätnou platnosťou. Zrušiť výnimky. Vyhlásiť vojnový stav pre násilie, terorizmus a brutalitu..(podvody a korupciu).
8. Prijať zákon o odluke cirkvi od štátu, ktorý dôsledne uplatní sekularizmus v štáte, zruší všetky zmluvy s Vatikánom a prehodnotí aj všetky reštitúcie cirkevných nárokov po roku 1989.
9. Bojovať proti každej forme osobnej závislosti občana (drogy, hazard a pod.).
10. Odstrániť strach bezúhonného občana z nekontrolovanej moci a sily jednotlivcov, skupín, organizácií, úradov i štátu. Podvod a korupcia sa nesmie vyplácať.
11. Zosobniť všetky nesprávne rozhodnutia s finančným dopadom osobám, ktoré ich zavinili v plnom rozsahu. Za týmto účelom môže byť aj vyvlastnený majetok, ktorý nadobudli z tejto činnosti, vrátane darov a zdedeného majetku u príslušníkov rodiny a záujmových skupín.
12. Pre každý post, kde prichádza do styku výkonná moc s občanom, uplatňovať trestnú a občiansku bezúhonnosť, nadpriemernú odbornú a pracovnú schopnosť, zdravotnú spôsobilosť, zákaz podnikania, politickú, náboženskú a národnostnú nezaujatosť (sekularitu a neutralitu).
13. Dôsledne presadzovať občiansky princíp, z formulárov vylúčiť informácie o národnosti, rase, náboženskej príslušnosti. Odstrániť nivelizáciu a diskrimináciu žien v spoločnosti.
14. Trvale podporovať rozvoj vzdelanosti a vedy. Presadzovať schopných a najmä mladých ľudí do vedúcich pozícií v záujme lepšieho uplatnenia v spoločnosti i vo verejných funkciách.
15. Zriadiť SLOVENSKÚ BANKU, ktorá by pracovala s domácim kapitálom – pre občanov Slovenskej republiky, vrátane všetkých štátnych inštitúcií a pre všetky podnikateľské subjekty.
16. Vlastníkom územia Slovenskej republiky a požitkov z nich plynúcich (pôda, les, voda, nerastné bohatstvo, prírodné a vodné zdroje) môže byť len občan SR, ktorý tu má trvalý pobyt; organizácia s úplným vlastníckym vzťahu na Slovensku; obec; štát. (Ústavný zákon).
(Plochy pod zastavanými objektmi sú vecné bremeno týchto objektov počas funkčnej spôsobilosti daných stavieb a objektov).
17. Čo najskôr prijať komplex ekonomických, sociálnych, pracovno-právnych, odvodových, daňových, bankových a iných zákonov, ktoré by umožnili naštartovať ekonomiku štátu, významne liberalizovali a zlepšili podnikateľské prostredie. Na podporu zákonnosti zvýšiť osvetu cez média.
18. Dosiahnuť kvalitu každého zákona, ktorá nepripustí rôzny výklad pojmov, lebo by sa stal zmätočným. Kvalitný zákon je jednoznačný, stručný, ľahko sa pamätá a platí minimálne po dobu volebného obdobia, v ktorom bol prijatý. Zákony, prijaté na základe referenda občanov, vstupujú do platnosti začiatkom najbližšieho kalendárneho polroku a platia minimálne desať rokov.
19. Účelné využívať najlepšie poznatky ľudstva na rozvoj kvality osobnosti človeka, jeho spoločnosti a sveta. Pripraviť prostredie a cestu k zjednoteniu ľudstva pre ďalšie explózie poznania, síl a schopností civilizácie nového veku. To sú dlhodobé, trvalé zámery a ciele strany PÁN OBČAN a sú prevzaté z Projektu PRING, uvedenom v knihe Základy inteligencie z roku 2010.

PRVÝ DODATOK STRANY PÁN OBČAN

PÁN OBČAN je spojené úsilie ľudí dobrej vôle k využívaniu najlepších poznatkov civilizácie človeka s hlavným dôrazom na:
1. Urýchlené, v reálne krátkom čase dostupné, zlepšenie podmienok života jednotlivca a spoločnosti na Zemi.
MOTTO: Žijeme len raz a to práve teraz!
2. Zvyšovanie kvality vedomostí, konania a správania sa ľudí pre dynamický rozvoj produkcie dostatku, na humanizáciu spoločnosti a oslobodenie človeka.
MOTTO: Kto je hmotne závislý - nie je duchovne slobodný.
3. Odstraňovanie negatívnych javov každodenného života, vrátane zlozvykov, nežiaducej závislostí človeka na drogách, osobách, modlách a pod.
MOTTO: Zotročený duch zotročuje telo.
4. Vyhľadávanie, výchova, uplatňovanie talentov i odborníkov, tak aby sa stalo trvalo sledovaným, celospoločenským procesom.
MOTTO: Talent odborníka je živinou úrodnosti pokroku sveta.
5. Trvalé prehodnocovanie platnosti všetkých noriem a poznatkov spoločnosti.
MOTTO: Dogma je hlavnou brzdou pokroku.
6. Vyhlásenie vojny zločinu a teroru ohrozujúcim základy ľudskej existencie na planéte a konaniu jednotlivcov a organizovaným skupinám Stíhanie každej formy útlaku, neznášanlivosti, fanatizmu, ale tiež zneužívania moci, poverení a konania, ktoré je rozporné s prijatými normami, ohrozuje podmienky života na Zemi, ľudí a dôstojnosť človeka.
MOTTO: Poverenie mocou je najťažšou previerkou charakterov.
7. Zrušenie pretrvávajúceho neúprimného a vlastníckeho vzťahu k tzv. druhému pohlaviu zo strany mužov.
MOTTO: Pohlavie, ktoré rodí - nezabíja.
8. Zbližovanie ľudí spoločnými záujmami, hľadaním vzájomných kladov a možností prospešnej spolupráce medzi rôznymi skupinami obyvateľstva, vrátane národností, rás, členov etnických skupín a pod.
MOTTO: Lepšie skúmať čo nás spája, ako to čo nás odlišuje.
9. Výchovu generácie tretieho tisícročia. Ktorá dokáže ľudstvo navždy zbaviť strachu z vojnových katastrof. Generácie nepoznačenej negatívnymi predsudkami a rôznymi závislosťami. Aby mala reálnu nádej, príležitosť zjednotiť ľudstvo planéty k spoločnému postupu za novým rozmachom civilizácie od HOMO SAPIENS – k HOMO CREANS.
MOTTO: Ako ma dnes vychováš - tak budeme zajtra žiť.
10. Hlavný cieľ: Trvalé úsilie o vytváranie optimálnych podmienok k rozvoju spoločnosti ľudí na Zemi.
MOTTO: Pre veľké ciele sa oplatí žiť i niečo podstúpiť.

DRUHÝ DODATOK STRANY PÁN OBČAN

ZÁKLADNÉ KRITÉRIA HODNÔT
PRVÁ ZÁSADA

Človek sa rodí a prežíva vďaka hojnosti planéty Zem. Nepozná všetky tajomstvá zrodu a podmienok života, ale je tu - obdarený rozumom, myšlienkami, rečou, písmom, tvorivosťou, schopnosťou predvídať, sústavne rozvíjať seba, svoju civilizáciu. Každý je jedinečný, nenapodobiteľný originál.
Človek sa stal rozhodujúcim fenoménom planéty. Čerpá z nej všetko potrebné k životu a k zachovaniu rodu. Dokáže prežiť aj v najťažších podmienkach, stáva sa spolutvorcom prostredia, kde môže a musí žiť. Nie vždy si pritom, počína uvážene. Svojou činnosťou začína ohrozovať kvalitu života na Zemi, a aj prežitie vlastného rodu.

Planéta Zem, úsilie o zachovanie, sústavné vylepšovanie podmienok, kvality životného prostredia a života všetkých druhov - je najvyšším kritériom hodnôt hnutia PÁN OBČAN.

DRUHÁ ZÁSADA

Človek svojim narodením vstupuje do spoločnosti ľudí, aby ho ochraňovala, poskytovala podmienky k životu. Opustený nemá nádej, že sa z neho rozvinie plnohodnotný člen ľudskej rasy. Bez ochrany spoločnosti, bez jej priamej, či sprostredkovanej pomoci, nemá nádej na prežitie. Ani ako dospelý jedinec.

Človek spoločenský neškodí iným ľuďom. Snaží sa konať tak, aby spoločnosť, ktorá ho vychovala a ochraňuje, mala z jeho práce, konania a umu najvyšší prospech. To vyžaduje minimalizovať straty a zlo, znižovať napätie medziľudských vzťahov, hľadať východiská z kríz, problémov, stavov úzkosti a beznádeje. Deliť sa s dobrom, radosťou, nádejou, optimizmom i prebytkom.

Konať v prospech spoločnosti, podriaďovať jej vlastné záujmy - je druhým najvyšším kritériom hodnôt hnutia PÁN OBČAN.

TRETIA ZÁSADA

Povinnosťou spoločnosti je zabezpečovať základné práva ľudí. K naplneniu ideálov šťastia nestačí byť zdravý, sýty, zaopatrený hmotným dostatkom. Človek potrebuje aj lásku a priateľstvo, mať pocit, že je tu potrebný, užitočný. Preto by si mal občas klásť a hľadať odpovede na otázky:
KTO SOM? PREČO ŽIJEM? AKÝ JE ZMYSEL A POSLANIE MÔJHO ŽIVOTA?
ČÍM A AKO VIEM PROSPIEŤ SPOLOČNOSTI, NÁRODU, OBCI, RODINE?
Cez spoznávanie minulosti hodnotiť prítomnosť a snívať, predvídať a pripravovať budúcnosť. Spoločnosť, ktorá si neváži odkaz a dielo ľudského ducha, človeka: tvorcu a nositeľa hodnôt, kultúry, života - nemá právo na existenciu, je odsúdená na zánik.

Úcta k životu a úcta k človeku - je tretím najvyšším kritériom hodnôt hnutia PÁN OBČAN.

ŠTVRTÁ ZÁSADA

Zdravé dieťa je najvzácnejší dar Zeme. Je príležitosťou, ponúkanou prírodou ľudstvu po státisíce rokov a každodenne. Dieťa je ako čistá disketa neobmedzenej kapacity pre príjem informácií a naprogramovanie štýlu života. Popri ochrane života na zemi, sú prostriedky vložené do výchovy, rozvoja osobnosti človeka a najmä dieťaťa - najefektívnejším dlhodobým vkladom ľudstva.
Vytvárať najlepšie podmienky výchovy, vzdelávania, fyzického a duševného zdravia i harmonického rozvoja dieťaťa od jeho narodenia - je základnou podmienkou uchovania a napredovania ľudského rodu.

Poskytovať deťom najvyššiu kvalitu a dostatok podmienok pre ich výchovu a všestranný rozvoj - je štvrtým najvyšším kritériom hodnôt hnutia PÁN OBČAN.

PIATA ZÁSADA

Pre vývoj mozgu je nevyhnutný dostatočný prísun bielkovín. K vyššej tvorivej schopnosti je nutná spokojnosť človeka. Táto sa nedá dosahovať pri dlhodobom nedostatku prostriedkov na uspokojovanie individuálnych potrieb. Kým dočasný nedostatok je hybnou silou aktivity, pokroku - trvalý nedostatok a bieda je základom zúfalstva a nekontrolovateľného správania sa.
Sociálne, náboženské, národnostné, rasové i spoločenské vášne, nepokoje a násilia majú živnú pôdu, zdroj v neuspokojivej hospodárskej situácii a útlaku ľudí. Nerozhoduje kto poskytuje pomoc, prácu, chlieb, služby - ale predovšetkým je to dostatok, primeraná cena, dostupnosť a kvalita týchto potrieb.
Sústavné vytváranie dostatku dostupných a kvalitných potrieb na úrovni spoločenského poznania pre všetkých obyvateľov - je piatym najvyšším kritériom hodnôt hnutia PÁN OBČAN.

ŠIESTA ZÁSADA

Život človeka i jeho dejiny sú plné bolesti a utrpenia. Nie každé sa ho bezprostredne dotýka. Nikto však nie je imúnny voči osobnej tragédii a utrpeniu, nevie kedy môže potrebovať pomoc ostatných. Každý, čo iba krátkodobo precítil silné utrpenie, vie si oveľa viac vážiť života. Vlastného i iných. Je vďačný za každú chvíľu prežitú v dobrom zdraví, zbytočne nehazarduje so zdravím a životom. Nemá záujem na rozpútaní násilia voči iným.
Človek v núdzi a utrpení je vnímavejší. Oveľa častejšie sa zamýšľa nad sebou a životom: jeho zmyslom, významom, cieľom. Je však tiež odkázaný na pomoc okolia. Nie súcit, ale konkrétne ponuky a záruky, umožňujúce mu prekonať, prispôsobiť sa zmeneným podmienkam tak, aby aj naďalej vedel žiť dôstojne, ako človek.
Mierniť následky utrpenia, pomáhať dôstojne prekonávať stavy núdze i osamelosti potrebných - je šiestym najvyšším kritériom hnutia PÁN OBČAN.

SIEDMA ZÁSADA

Prírodné zákony Zeme podmieňujú zrod života prítomnosťou a spojením dvoch biologických fenoménov: samčieho a samičieho, teda mužského a ženského pohlavia. Fyzicky silnejší je muž, biologicky odolnejšia je žena. So schopnosťou rodiť, znamená nepretržité trvanie života.
Muža charakterizuje nepretržitá aktívna, tvorivá prítomnosť a schopnosť nasadzovania života, rozvíjajúca sa po tisícročia v zložitých podmienkach boja o prežitie. Mimo hrubej fyzickej sily, niet dôkazu pre nadradenosť muža nad ženou. Napriek tomu, dodnes ešte civilizácia nepriznáva nadradenosť pohlaviu, ktoré rodí, ale tomu, ktoré zabíja.
Žena XX. storočia zostáva stále len druhým pohlavím, v tieni a silnej sociálnej, ekonomickej, duchovnej, fyzickej i spoločenskej závislosti na silnejšom, mužskom pohlaví. Súčasné postavenie ženy v spoločnosti na tomto svete je neuspokojivé, nedôstojné človeka, stupňu spoločenského poznania.

Vytvárať podmienky a umožňovať rovnocenné uplatnenie žien v spoločnosti muža je povinnosťou i dlhom civilizácie - je siedmym najvyšším kritériom hodnôt hnutia PÁN OBČAN.

ÔSMA ZÁSADA

Človek ustanovil duchovnú a svetskú vrchnosť. Uzákonil zvyky a pravidlá správania sa, aby sa nimi riadil. Ale tiež, aby sa proti nim búril, ak ho ohrozujú. Svoje záujmy podriaďuje iným, ak má aj možnosť ich ovplyvňovať. Najvyššou vrchnosťou človeka je bázeň pred neznámym a neistotou. Z bezmocnosti vplývať na priebeh udalostí, nastupuje odovzdanosť, pokora z vlastnej nedokonalosti.
Každý má právo vyznávať svoje presvedčenie, vyjadriť názory. Nesmie byť stíhaný - pokiaľ nimi neohrozí iných: priamo, alebo sprostredkovane. Tolerovanie odlišností je základom napredovania i poznania. Bez tolerancie niet dialógu a bez neho nemôže dôjsť k dohode. Kde končí tolerancia - nastupuje diktatúra.

Tolerancia odlišností, hľadanie optimálnych východísk je základným princípom jednania, ôsmym najvyšším kritériom hodnôt hnutia PÁN OBČAN.

DEVIATA ZÁSADA

Od nepamäti sa malá časť ľudstva usiluje podmaňovať si iných členov svojho rodu. Pre tento účel vznikli a slúžia rôzne učenia, predstavy o mysterióznych všemohúcich nadpozemských bytostiach. V mene týchto BOHOV oni vystupujú a vládnu. Pretože sa s pozemským blahobytom nechcú deliť - sľubujú za poslušnosť a oddanosť s osudom odmenu v posmrtnom živote. Menom svojho BOHA vraždia títo pravoverní iných ľudí a odporcov od najstaršej histórie ľudstva po dnešné časy.
Nech najvyššou autoritou ČLOVEKA zostane jeho nepokorený duch, víťaziaci nad všetkými príkoriami nepriazne osudu a zdolávajúci aj najťažšie prekážky.

Zbavovanie ľudí ponižujúcich závislostí a úsilie zamerané na trvalé zdokonaľovanie ČLOVEKA – je deviatym najvyšším kritériom hodnôt hnutia PÁN OBČAN.

ZÁSADA POSLEDNÁ

Najmenej jedno tvrdenie, pravidlo, norma z každého komplexu spoločenského poznania, z každého učenia, je n e p r a v d i v é.

Overovať sústavne platnosť všetkých nariadení, pravidiel noriem a zákonov, prispôsobovať ich ustáleným spoločenským potrebám - je povinnosťou prežívajúcej civilizácie.

TRETÍ DODATOK HNUTIA PÁN OBČAN
SPOLOČNÉ OTÁZKY

1. Ako dosiahnuť rýchle zlepšenie životnej úrovne všetkých skupín obyvateľstva v podmienkach sociálnej spravodlivosti?
2. Ako účinne a rýchle znížiť, odstrániť a predchádzať zlým spoločenským javom: krádežiam, násiliu, nenávisti, nezáujmu o veci verejné, neznášanlivosť, drogová a iná závislosť atď.?
3. Ako úspešne čeliť pokusom a možnostiam zneužitia moci jednotlivcom, kolektívom, či väčšou skupinou v spoločnosti?
4. Ako zabezpečiť najlepšiu výchovu a vzdelávanie, optimálny rozvoj detí a mládeže pri trvalom využívaní najlepších poznatkov ľudskej civilizácie?
5. Ako umožniť efektívne vyhľadávanie a presadenie talentov, odborníkov a kompetentných ľudí na správnych miestach?
6. Ako vytvárať podmienky a umožniť účinnejšie uplatnenie žien, ale aj osôb, ktoré už majú za sebou zenit fyzickej výkonnosti a chcú byť aktívne?
7. Ktoré zásady, myšlienky, normy nezodpovedajú najnovším poznatkom, či objektívnej spoločenskej potrebe?
8. Ako vynakladať spoločné prostriedky hnutia PÁN OBČAN na činnosť i na spoločné projekty a pomoc potrebným tak, aby nedošlo ku zneužívaniu dôvery, korupcii a defraudáciám?
9. Ako najúčinnejšie, ale nenásilne vzbudzovať záujem ľudí o veci spoločné a verejné?
10. Ako usporiadať medziľudské vzťahy, vybudovať spoločnosť, ktorá sa bude riadiť prijatými kritériami hodnôt a zásad hnutia PÁN OBČAN?
11. Ako najúčinnejšie využívať skúsenosti všetkých ľudí?
12. Ako vyberať do vedenia hnutia PÁN OBČAN a spoločnosti vôbec - najschopnejších, bezúhonných ľudí?
13. Ako legálne získavať prostriedky k šíreniu hnutia  PÁN OBČAN?
14. Ktoré najzávažnejšie súčasné i očakávané problémy stoja pred našou spoločnosťou, ľudstvom sveta a ako by sa mali čo najrozumnejšie riešiť?
15. Ako dosiahnuť v súčasnosti najdôležitejší cieľ ľudstva: mier a zjednotenie?