VITAJ PÁN OBČAN – Zakladáme Občianske kluby

thumbnail

Onedlho sú voľby poslancov do NR SR, my občania Slovenska zakladáme prvé politické hnutie na Slovensku pod názvom ,,PÁN OBČAN, prvé politické hnutie patriace občanom“ (PH PO) . Preto sa aktivujme do novovznikajúcich Občianskych klubov, kde budeme všetci rovní, s rovnakým hlasovacím právom a silou hlasu. Zakladajme kluby PH PO, vo všetkých obciach na Slovensku, v dedinách, mestách, pri verejných inštitúciách, na pracoviskách, na sídliskách a v obytných štvrtiach, v budúcnosti aj v školách.

Všetci v novom hnutí ,,PH PO“ ste, sme vítaní, kde budete môcť slobodne v medziach ľudskej dôstojnosti diskutovať, aktívne pracovať, tvoriť, dávať nové návrhy v prospech rozvoja Slovenska, pre každého človeka, občana v našej peknej krajine. Všetci bez rozdielu, rasy, náboženského vyznania, bez delenia sa na ľavicu či pravicu, hľadajme spoločné východiská, ako odstrániť bezdomovstvo, nezamestnanosť, chudobu, korupciu. Hľadajme spoločné riešenia, ako zabezpečiť mier doma a na celom svete bez terorizmu, lokálnych vojen, ako zamedziť vzniku III. svetovej vojny. Začali sme odhaľovať, pomenovávať Nespravodlivosť páchanú na väčšine ľudí doma a v zahraničí na celom svete, odstrániť ju môže len zomknutím, spojením sa väčšiny ľudí vo víziu láska, sloboda, rovnosť a bratstvo.

PÁNI OBČANIA, zakladajme spoločne Občianske kluby a tak vytvorme prvé politické hnutie, ktoré bude patriť aj Tebe. Prenes tieto myšlienky na svojho partnera, priateľa, suseda, známeho aj neznámeho, tak aby sme mohli realizovať novú Občiansku spoločnosť v ktorej chceme žiť všetci v ľudských podmienkach, bez strachu o zamestnanie, v dôstojnom bývaní pre človeka, bez chudobných a bez oligarchov spojených so štatnou mocou, patriacej občanom.

LETÁK NA STIAHNUTIE