PÁN OBČAN
STANOVY

Úplné znenie stanov bude predložené po celkovom pripomienkovaní členov hnutia zatiaľ je toto neuzavretý pracovný dokument, ktorý tvoria samotní občania zdola.

Článok 1
Základné ustanovenia

1.1. Názov hnutia je Pán Občan. Skrátený názov hnutia je (PO).
1.2. Hnutie je politickým hnutím podľa zákona c. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach.
1.3. Hnutie pôsobí na území Slovenskej republiky.
1.4. Sídlom hnutia je ..... doplníme ..

Článok 2
Základné zásady

2.1. Hnutie vychádza z prirodzeného práva človeka na osobnú slobodu, práva na život, práva na prácu, práva na užívanie základných životných potrieb ako sú voda, pôda, vzduch, slnko, je hnutím občanov SR, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, za svoju obec a za svoj štát.

2.2. Pán Občan je prvé politické hnutie, ktoré patrí občanom a tvoria ho samotní občania zdola. Usiluje sa o uplatnenie základných hodnôt, ktoré tvoria podstatu osobnosti ľudského jedinca na tejto planéte v hodnote lásky, pravdy, slobody, prirodzeného práva, spravodlivosti a morálky v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva.

Článok 3
Základné programové ciele

3.1. Základným programovým cieľom vychádzajúcim z analýzy hospodárenia od vzniku samostatnej Slovenskej republiky je náprava zlého hospodárenia s verejnými financiami a majetkom štátu, ich kontroly občianskými výbormi a vyvodzovaním osobnej zodpovednosti za zlé rozhodnutia zvolených zástupcov (politikov), ktoré učinia. Konštatujeme, že hospodárenie počas týchto rokov nebolo a stále nie je efektívne. Vychádzame z ekonomicky podložených faktov odborníkov. Tento stav má za následok nízku, hlboko podpriemernú minimálnu mzdu v porovnaní s európskym priemerom a nízku životnú úroveň veľkej časti bežných občanov.

Výsledkom nápravy zlého hospodárenia chceme dosiahnúť:
a. Uzákonenie minimálnej mzdy na úroveň priemernej európskej mzdy.
b. Nastaviť daňové zaťaženie občanov aj podnikateľov v prospech rozvoja domáceho podnikania a predaja kvalitných a zdravých slovenských výrobkov.
c. Zvýšenie životnej úrovne občanov na úroveň vyspelej európskej krajiny.

3.2. Ďaľším dôležitým cieľom je umožniť občanom využívať demokratickú ústavu SR, podľa ktorej štátna moc pochádza od občanov sfunkčnením nástrojov, ktoré sú potrebné pre výkon štátnej moci občanmi. Hlavným nástrojom je referendum a elektronická možnosť jeho vykonávania.

3.3.  ...

Článok 4
Členstvo

4.1. Členom hnutia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov a súhlasí so stanovami a programom hnutia ma tvorbe ktorého sa sám podieľa.
4.2. Členom hnutia sa môže stať aj občan, ktorý je členom inej politickej strany alebo politického hnutia.
4.3. Konanie o prijatí za člena hnutia sa začína na základe písomnej prihlášky záujemcu podanej nášmu hnutiu, klubu (dalej len „klub“) spravidla v mieste bydliska záujemcu.
4.4. O prijatí rozhoduje klub, ktorý na to môže splnomocniť svoje predsedníctvo. Registráciu nového člena vykoná klub po zaplatení členského príspevku.
4.5. Rozhodnutie o neprijatí záujemcu, ktorý doručil klubu svoju prihlášku podľa odseku 1 oznámi predseda klubu predsedníctvu okresného centra.
4.6. Klub vystavuje svojim členom členský preukaz. Podrobnosti o jednotnom používaní členského preukazu hnutia upraví pokynom ústredný tajomník.
4.7. O prijatí záujemcu, ktorý bol členom inej politickej strany alebo politického hnutia, alebo záujemcu, ktorému členstvo v hnutí zaniklo podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) rozhoduje Predsedníctvo hnutia po vyžiadaní stanoviska predsedníctva okresného centra a klubu, ktorému bola podaná prihláška.
4.8. Ak vylúčený člen hnutia podá prihlášku za člena, o prijatí za člena rozhoduje Predsedníctvo PO po vyžiadaní stanoviska predsedníctva okresného centra.
4.9. Predsedníctvo PO môže rozhodnúť, že znovu prijatý člen nesmie po dobu najviac štyroch rokov vykonávať žiadnu funkciu v hnutí ani kandidovať za hnutie vo voľbách do orgánov verejnej moci.

Článok 5
Zánik členstva

5.1. Členstvo v hnutí zaniká:
a) písomným oznámením o vystúpení adresovaným klubu,
b) vylúčením z hnutia,
c) nezaplatením členského príspevku do 31. októbra v kalendárnom roku,
d) úmrtím člena.

5.2. Členstvo v hnutí sa prerušuje ustanovením do verejnej funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis vylučuje členstvo v politickej strane alebo politickom hnutí.

5.3. Členstvo prerušené podľa odseku 2 sa obnovuje po ukončení pôsobenia vo verejnej funkcii.

Článok 6
Práva a povinnosti členov

6.1. Každý člen má právo:
a) voliť a byt volený do funkcií v hnutí,
b) zúčastňovať sa zhromaždenia členov klubu,
c) byt informovaný o činnosti hnutia a zúčastňovať sa na nej,
d) predkladať orgánom hnutia námety, sťažnosti a pripomienky,
e) obracať sa s otázkami a požiadavkami na všetkých funkcionárov hnutia a na členov
f) hnutia, ktorí vykonávajú funkcie v orgánoch verejnej moci,
g) zúčastňovať sa zasadnutí orgánov hnutia, ak sa rozhoduje o jeho činnosti alebo správaní.

6.2. Každý člen má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy a interné právne akty hnutia,
b) presadzovať ciele hnutia a podieľať sa na plnení programu hnutia,
c) dodržiavať politickú disciplínu,
d) plniť prevzaté úlohy a niesť za nich zodpovednosť,
e) platiť členské príspevky podľa Finančného poriadku hnutia schváleného radou hnutia (ďalej „Rada „ PO“ alebo „rada“).
f) člen hnutia je povinný oznámiť prostredníctvom predsedu okresného centra PO predsedníctvu PO skutočnosť, že bola voči nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin. Porušenie tejto povinnosti je porušením politickej disciplíny podľa článku 9 ods. 1 písm. b) stanov.
g) Predsedníctvo PO pozastaví členstvo v hnutí tomu, proti komu bola podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin, a to až do právoplatného skončenia veci.

6.3. Politickú disciplínu porušuje člen hnutia, ktorý:

a) koná v rozpore s programom hnutia,
b) porušuje stanovy hnutia, uznesenia orgánov hnutia alebo rozhodnutia funkcionárov hnutia, ktorým podlieha,
c) svojím konaním spôsobil rozvrat v hnutí na ktoromkolvek stupni alebo znemožnil prácu orgánu hnutia,
d) svojím konaním spôsobil zneváženie hnutia, orgánu hnutia, funkcionára hnutia alebo člena hnutia,
e) zneužil funkciu v hnutí alebo v orgáne verejnej moci,
f) spáchal úmyselný trestný čin, za ktorý bol právoplatne odsúdený.
g) Politickú disciplínu porušuje aj funkcionár hnutia, ktorý na verejnosti prezentuje odlišné názory potom, ako orgán hnutia, ktorého je členom, prijal v danej veci platné uznesenie.

Ak člen hnutia porušil politickú disciplínu podľa článku 5, odstavec 3, začne sa proti nemu disciplinárne konanie. Návrh na začatie disciplinárneho konania môže podávať každý člen hnutia.
Zmyslom disciplinárneho konania je zistiť, či došlo k porušeniu politickej disciplíny a v prípade zisteného porušenia politickej disciplíny dosiahnuť, aby člen pochopil závažnosť svojho konania a napravil ho.

6.4. Sankciami za porušenie politickej disciplíny sú:
a) výstraha,
b) odvolanie z funkcie v hnutí,
c) výzva na odstúpenie z verejnej funkcie, do ktorej ho nominovalo hnutie,
d) zákaz kandidovať za hnutie v určených voľbách do orgánov verejnej moci počas vymedzeného obdobia,
e) vylúčenie z hnutia.

6.5. Disciplinárne konanie

6.5.1 O ukladaní sankcií za porušenie politickej disciplíny členom hnutia rozhoduje v disciplinárnom konaní predsedníctvo okresného centra.
6.5.2. Ak sa porušenia politickej disciplíny dopustil člen hnutia, ktorý je členom okresných orgánov hnutia alebo člen, ktorý vykonáva funkciu v orgáne verejnej moci na okresnej úrovni, do ktorej ho nominovalo hnutie, disciplinárne konanie proti nemu vedie a o uložení sankcie rozhoduje krajská rada.
6.5.3 Ak sa porušenia politickej disciplíny dopustil člen hnutia, ktorý je členom krajských alebo ústredných orgánov hnutia alebo člen, ktorý vykonáva funkciu v orgáne verejnej moci na úrovni kraja alebo štátu, do ktorej ho nominovalo hnutie, disciplinárne konanie proti nemu vedie a o uložení sankcie rozhoduje predsedníctvo hnutia (ďalej „Predsedníctvo („PO“ alebo „predsedníctvo“).
6.5.4. Člen hnutia, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie má právo sa zúčastniť ústneho prerokovania a vyjadriť sa k veci.
6.5.5 Uznesenie o uložení sankcie za porušenie disciplíny je platné, ak zaň hlasovali najmenej dve tretiny všetkých členov orgánu, ktorý rozhoduje o uložení sankcie.
6.6.6. Člen hnutia, ktorému bola uložená sankcia za porušenie politickej disciplíny podľa článku 11, sa môže odvolať na rozhodcovský súd do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
6.5.7. Rozhodcovský súd rozhodne o odvolaní na svojom najbližšom zasadnutí, najneskôr však do troch mesiacov od doručenia odvolania.
6.5.8. Podrobnosti disciplinárneho konania upraví Disciplinárny poriadok schválený Radou PO.

Článok 7
Organizačná štruktúra

7.1. Klub Pán Občan
7.2. Okresné centrá, podľa počtu okresov v SR
7.3. Krajské centrá, podľa rovnomerného rozdelenia 25 (čo do počtu obyvateľov) volebných regiónov, čo je cca. 200 000 občanov na jeden volebný región.
7.4. Ústredné orgány

7.1. Klub Pán Občan

7.1.1. Klub Pán Občan je základnou organizačnou jednotkou hnutia. Minimálny počet členov klubu je päť.
7.1.2. Dokladom o tom, že klub je súčasťou hnutia je licencia. Licenciu udeľuje ústredný tajomník hnutia na návrh predsedníctva okresného centra. Podkladom na vydanie licencie je zápisnica o ustanovujúcom zhromaždení klubu. Zakladatelia klubu, ak v čase jeho založenia neboli členmi hnutia, sa stávajú členmi hnutia dňom vydania licencie.
7.1.3. Najvyšším orgánom klubu je zhromaždenie členov klubu.
7.1.4. Zhromaždenie členov klubu je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň jedna tretina členov klubu. Pre platnosť voľby podľa ods. 3 je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov klubu. Na odvolanie predsedu alebo podpredsedu klubu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov klubu.

7.1.5. Zhromaždenie členov klubu plní najmä tieto úlohy:
a) volí predsedu klubu, podpredsedu klubu, prípadne ďalších členov predsedníctva klubu,
b) volí kontrolóra alebo kontrolnú komisiu,
c) navrhuje kandidátov na funkcie v hnutí,
d) schvaľuje kandidátnu listinu hnutia pre voľby do orgánov miestnej samosprávy, kandidátnu listinu na starostu obce alebo primátora mesta, schvaľuje po predchádzajúcom prerokovaní s predsedníctvom okresného centra hnutia okrem primátora krajského mesta, ktorej návrh predkladá na schválenie Rade PO
e) po predchádzajúcom prerokovaní s predsedníctvom okresného centra hnutia schvaľuje vytvorenie koalície pre voľby do orgánov miestnej samosprávy.

7.1.6. Predseda klubu je hlavným predstaviteľom klubu a jeho hovorcom. Je spoluzodpovedný za činnosť hnutia v sídle klubu. Predseda klubu je štatutárnym orgánom klubu a je oprávnený konať a podpisovať v mene klubu.

7.1.7. Zhromaždenie členov klubu môže rozhodnúť o zriadení predsedníctva klubu. Predsedníctvo klubu sa skladá z predsedu, podpredsedu a najmenej jedného ďalšieho člena.

7.1.8. Klub prerušuje svoju činnosť:
a) ak sa zníži počet jeho členov na menej ako päť. Oznámenie o prerušení činnosti klubu predloží predseda klubu predsedníctvu okresného centra,
b) na základe uznesenia okresnej rady, ak zhromaždenie členov klubu nebolo viac ako jeden rok schopné sa uznášať.

7.1.9. Klub obnoví svoju činnosť:
Klub, ktorého činnosť bola prerušená podľa odseku 1 písm. a) obnoví svoju činnosť, ak počet jeho členov znovu dosiahne najmenej päť členov. Klub, ktorého činnosť bola prerušená podľa odseku 1 písm. b) obnoví svoju činnosť, ak sa zíde uznášaniaschopné zhromaždenie členov klubu. O obnovení činnosti klubu upovedomí predseda klubu predsedníctvo okresného centra. Majetkový zostatok klubu, ktorého činnosť bola prerušená, spravuje počas doby prerušenia okresné centrum.

7.1.10. Zánik klubu:
Klub zaniká odňatím licencie klubu ústredným tajomníkom hnutia na návrh okresnej rady.

7.1.11. Ak na území obce, mesta alebo mestskej časti pôsobia viaceré kluby, predsedníctvo okresného centra hnutia vytvorí na koordináciu činnosti hnutia na tomto území koordinačný výbor.
7.1.12. Koordinačný výbor tvoria zástupcovia klubov príslušnej územnej jednotky a predseda koordinačného výboru. Kľúč zastúpenia klubov v koordinačnom výbore schvaľuje predsedníctvo okresného centra. Koordinačný výbor volí svojho predsedu.

7.1.12. Koordinačný výbor schvaľuje
a) kandidátnu listinu hnutia pre voľby do orgánov obce, mesta alebo mestskej časti na území ktorej pôsobí,
b) po predchádzajúcom prerokovaní s predsedníctvom okresného centra hnutia kandidátnu listinu na starostu obce alebo primátora mesta okrem primátora krajského mesta, ktorej návrh predkladá na schválenie Rade PO,
c) po predchádzajúcom prerokovaní s predsedníctvom okresného centra hnutia vytvorenie koalície pre voľby do orgánov miestnej samosprávy.

7.2. Okresné centrum
7.2.1. Okresné centrum tvoria kluby na území okresu. Organizáciu hnutia v Bratislave a v Košiciach upraví Predsedníctvo PO odlišným spôsobom.
7.2.2. Dokladom o tom, že okresné centrum je súčasťou hnutia je licencia, ktorú udeľuje Rada PO. Podkladom na vydanie licencie je zápisnica o ustanovujúcom zasadnutí okresného snemu.

7.2.3. Orgánmi okresného centra sú:
a) okresný snem,
b) okresná rada,
c) predsedníctvo okresného centra,
d) predseda okresného centra,
e) podpredsedovia okresného centra,
f) okresný tajomník,
g) okresná kontrolná komisia,
h) klub predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy.

7.2.4. Okresný snem
a) Okresný snem je najvyšším orgánom hnutia v okrese. Tvoria ho delegáti zvolení klubmi príslušného okresu podľa kľúča stanoveného okresnou radou a členovia okresnej rady.
b) Okresný snem zvoláva predseda okresného centra najmenej raz do roka. Predseda okresného centra je povinný zvolať okresný snem, ak sa na tom uznesie okresná rada, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina klubov.

7.2.5. Okresný snem plní najmä tieto úlohy:
a) volí a odvoláva predsedu a najmenej jedného podpredsedu okresného centra,
b) volí a odvoláva členov okresnej kontrolnej komisie,
c) volí delegátov na snem a programovú konferenciu,
d) navrhuje snemu kandidáta (kandidátov) na člena Rady PO a náhradníka (náhradníkov) za člena Rady PO,
e) schvaľuje okresný program hnutia,
f) prerokúva správu o činnosti a stave hnutia v okrese,
g) schvaľuje kľúč zastúpenia klubov v okresnej rade.

7.2.6. Funkcionári okresného centra
a) Predseda okresného centra je vrcholným predstaviteľom a hovorcom hnutia v okrese a je zodpovedný za činnosť hnutia v okrese. Predseda okresného centra je štatutárnym orgánom okresného centra a je oprávnený konať a podpisovať v mene okresného centra.
b) Podpredseda okresného centra zastupuje predsedu a plní ďalšie úlohy na základe poverenia predsedu.
c) Okresný tajomník je výkonným funkcionárom hnutia. Okresného tajomníka vymenúva a odvoláva ústredný tajomník po prerokovaní s predsedníctvom okresného centra.
d) Okresný tajomník riadi činnosť kancelárie okresného centra, ktorá zabezpečuje organizačnú a administratívnu agendu okresného centra.
e) V odôvodnených prípadoch môže Predsedníctvo PO rozhodnúť, že funkcia okresného tajomníka zostane neobsadená. V takom prípade ústredný tajomník po prerokovaní s predsedníctvami príslušných okresných centier vymenuje regionálneho tajomníka s pôsobnosťou pre územie niekoľkých okresov spravidla dvoch, troch maximálne štyroch podľa nášho virtuálneho územného členenia, ktoré je v súlade so súčasným členením a právne ho nepopiera.

7.2.7. Okresná rada
Okresnú radu tvoria:
a) predsedníctvo okresného centra,
b) zástupcovia klubov v okrese,
c) predsedovia koordinačných výborov podľa článku 19,
d) náhradník za člena Rady PO,
e) okresný predseda klubu predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy,
f) poslanci národnej rady, ktorí sú členmi hnutia v klube na území okresu,
g) poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja, ktorí sú členmi hnutia v klube na území okresu.
(2) Okresná rada plní najmä tieto úlohy:
a) rozhoduje o hlavných politických a organizačných otázkach hnutia v okrese,
b) rozhoduje o personálnych otázkach v rámci okresu,
c) navrhuje kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja pre volebný obvod, na území ktorého pôsobí,
d) volí najmenej dvoch členov predsedníctva okresného centra,
e) rozhoduje o odňatí licencie klubu.

7.2.8. Okresnú radu zvoláva predseda okresného centra najmenej raz za tri mesiace. Predseda okresného centra je povinný okresnú radu zvolať, ak sa na tom uznesie predsedníctvo okresného centra, alebo o to požiada aspoň jedna tretina členov okresnej rady. Ak predseda okresného centra okresnú radu nezvolá dlhšie ako šesť mesiacov, môže ju zvolať predsedníctvo okresného centra.

7.2.9. Predsedníctvo okresného centra
a) Predsedníctvo okresného centra je zodpovedné za činnosť hnutia v období medzi zasadnutiami okresnej rady. Rokovanie predsedníctva okresného centra zvoláva predseda okresného centra aspoň raz za mesiac.

7.2.10. Predsedníctvo okresného centra tvoria:
a) predseda okresného centra,
b) podpredseda, resp. podpredsedovia okresného centra,
c) okresný tajomník alebo regionálny tajomník; regionálny tajomník je clenom okresného predsedníctva iba v prípade, ak je členom hnutia v klube na území okresu,
d) člen (členovia) Rady PO, zvolený (í) na návrh okresného centra,
e) okresný predseda PO mládeže Slovenska,
f) ďalší najmenej dvaja členovia volení okresnou radou.

7.2.11. Predsedníctvo okresného centra organizuje prácu hnutia v okrese tak, aby v každej obci, v ktorej nie je klub, pracoval aspoň jeden člen hnutia ako aktivista.
7.2.12. Pre aktivistov žijúcich v obciach, v ktorých nie je založený klub, utvorí predsedníctvo okresného centra osobitný klub registrovaný v sídle okresu.

7.2.13. Okresná kontrolná komisia
a) Okresná kontrolná komisia kontroluje plnenie uznesení okresného snemu, okresnej rady, hospodárenie s majetkom a vedenie účtovníctva.
b) Okresnú kontrolnú komisiu tvoria najmenej traja členovia, ktorí zo svojho stredu volia predsedu. Členovia okresnej kontrolnej komisie nemôžu byt členmi predsedníctva okresného centra a okresnej rady.
c) Okresná kontrolná komisia podáva správu o výsledkoch svojej cinnosti na okresnom sneme.

7.3. Krajské centrum
a) Krajské centrum vytvárajú okresné centrá na území kraja.
b) Dokladom o tom, že krajské centrum je súčasťou hnutia, je licencia, ktorú udeľuje Rada PO. Podkladom na vydanie licencie je zápisnica o ustanovujúcom zasadnutí krajskej rady.

7.3.1. Orgánmi krajského centra sú:
a) krajská rada,
b) predseda krajskej rady,
c) podpredsedovia krajskej rady,
d) krajský tajomník.

7.3.2. Krajská rada
7.3.3. Krajskú radu tvoria:
a) predseda krajskej rady,
b) podpredseda, resp. podpredsedovia krajskej rady,
c) predsedovia okresných centier a ďalší zástupcovia okresných centier podľa kľúča, ktorý určí Predsedníctvo PO na návrh krajskej rady,
d) členovia Rady PO, zvolení na návrh okresných centier na území kraja,
e) poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja, zvolení na území kraja,
f) predseda samosprávneho kraja, zvolený na území kraja,
g) poslanec NR SR, ktorý je členom hnutia v klube na území kraja,
h) poslanec Európskeho parlamentu, ktorý je členom hnutia v klube na území kraja,
i) člen Predsedníctva PO, ktorý je členom hnutia v klube na území kraja,
j) krajský tajomník, regionálni a okresní tajomníci.
V prípade neprítomnosti zastupuje predsedu okresného centra ním poverený podpredseda okresného centra a člena Rady PO jeho náhradník.

7.3.4. Krajská rada plní najmä tieto úlohy:
a) rozhoduje o hlavných politických a organizačných otázkach hnutia v kraji,
b) schvaľuje po prerokovaní s príslušnými predsedníctvami okresných centier kandidátnu listinu hnutia pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja,
c) navrhuje Rade PO kandidáta na predsedu samosprávneho kraja,
d) schvaľuje po prerokovaní s príslušnými predsedníctvami okresných centier zmluvu o volebnej koalícii alebo obdobnú zmluvu pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,
ktorej obsahom musí byt jasné rozčlenenie miest pre kandidátov hnutia a pre kandidátov koaličného partnera v jednotlivých volebných obvodoch.
e) Krajská rada volí svojho predsedu a aspoň jedného podpredsedu.

7.3.5. Funkcionári krajského centra
a) Predseda krajskej rady je vrcholným predstaviteľom a hovorcom hnutia v kraji. Predseda krajskej rady je štatutárnym orgánom krajského centra a je oprávnený konať a podpisovať v mene krajského centra.
b) Predsedu krajskej rady zastupuje v čase jeho neprítomnosti ním poverený podpredseda v rozsahu jeho práv a povinností. Predseda krajskej rady môže poveriť aj v iných prípadoch jedného z podpredsedov krajského centra, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.
c) Krajský tajomník je výkonným funkcionárom hnutia. Krajského tajomníka vymenúva a odvoláva ústredný tajomník po prerokovaní s predsedami okresných centier v kraji.
d) Krajský tajomník riadi činnosť kancelárie krajského centra, ktorá zabezpečuje organizačnú a administratívnu agendu krajského centra.

7.4. Ústredné orgány
7.4.1. Ústrednými orgánmi hnutia sú:
a) snem,
b) programová konferencia,
c) predseda,
d) cestný predseda,
e) podpredsedovia,
f) predsedníctvo,
g) rada,
h) ústredie,
i) poslanecký klub,
j) konzílium,
k) kontrolná komisia,
l) rozhodcovský súd,
m) zväzy a združenia s celoslovenskou pôsobnosťou,
n) rozpočtová správa.

7.4.2. Štatutárnym orgánom hnutia je Predsedníctvo PO. V mene hnutia sú oprávnení konať predseda a podpredsedovia, ak tieto stanovy neustanovujú inak. Podpisové právo za hnutie má predseda a ním poverený podpredseda. V pracovnoprávnych a majetkovoprávnych vzťahoch má podpisové právo ústredný tajomník.

7.4.3. Snem
(1) Najvyšším orgánom hnutia je snem.
(2) Snem zvoláva predseda najmenej raz za dva roky. Predseda zvolá snem vždy do 6 mesiacov po voľbách do národnej rady.
(3) Snem tvoria delegáti okresných centier podľa kľúča schváleného Radou PO a členovia Rady PO.
(4) Na sneme sa zúčastňujú členovia kontrolnej komisie, rozhodcovského súdu, rozpočtovej správy, riaditelia oddelení ústredia, okresní a regionálni tajomníci.
(5) V naliehavom prípade môže predseda zvolať mimoriadny snem. Predseda je povinný zvolať mimoriadny snem do 30 dní, ak sa na tom uznesie Rada PO, ak o to svojimi uzneseniami požiada najmenej jedna tretina krajských rád, alebo ak Rada PO rozhodla o veciach, ktoré patria do pôsobnosti snemu. Účastníkmi mimoriadneho snemu sú účastníci predchádzajúceho riadneho snemu.
(6) Na prijatie uznesenia podľa článku 31 písm. b), e), f), na odvolanie predsedu alebo podpredsedu je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých účastníkov snemu.

7.4.4. Snem hnutia plní najmä tieto úlohy:
a) volí predsedu, cestného predsedu, šiestich podpredsedov, členov Rady PO za okresné centrá a náhradníkov za členov Rady PO, päť členov kontrolnej komisie a deväť členov rozhodcovského súdu,
b) schvaľuje stanovy hnutia a ich zmeny,
c) schvaľuje správu kontrolnej komisie, rozhodcovského súdu a rozpočtovej správy,
d) schvaľuje zásadné dokumenty tvoriace program hnutia,
e) rozhoduje o zlúčení hnutia s inou politickou stranou alebo politickým hnutím,
f) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení hnutia,
g) rozhoduje o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý by vyplynul z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia hnutia,
h) schvaľuje na návrh predsedu rozdelenie úsekov politiky hnutia podpredsedom hnutia.

7.4.5. Programová konferencia
(1) Programovú konferenciu zvoláva predseda, minimálne šesť mesiacov pred voľbami do národnej rady.
(2) Programovú konferenciu tvoria delegáti okresných centier podľa kľúča schváleného Radou PO a členovia Rady PO.
(3) Programová konferencia formuluje základné línie politiky hnutia.

7.4.6. Predseda
(1) Predseda je najvyšším predstaviteľom hnutia. Zodpovedá snemu za politiku hnutia.
(2) Predseda najmä:
a) zvoláva snem, programovú konferenciu, zasadnutia Rady PO a Predsedníctva PO, predsedá im, alebo tým poverí niektorého z podpredsedov,
b) je oprávnený zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu hnutia, ak však nie je jeho členom, nemá právo hlasovať,
c) koordinuje činnosť podpredsedov,
d) vymenúva a odvoláva ústredného tajomníka a riaditeľa rozpočtovej správy.

7.4.7. Čestný predseda
(1) Snem môže za osobitné zásluhy v hnutí zvoliť na návrh Predsedníctva PO cestných predsedov.
(2) Čestný predseda sa môže zúčastňovať zasadnutí všetkých orgánov hnutia.
(3) Čestný predseda je vo svojej funkcii bez časového obmedzenia.
(4) Funkcia cestného predsedu je nezlučiteľná s funkciou predsedu a podpredsedu hnutia.

7.4.8. Podpredsedovia
(1) Predsedu hnutia v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností ním poverený podpredseda alebo predseda Klubu poslancov NR SR za PO. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch jedného z podpredsedov alebo predseda Klubu poslancov NR SR za PO, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.
(2) Podpredsedovia sú zodpovední za jednotlivé úseky politiky hnutia, za ktoré predkladajú správu snemu. Rozdelenie úsekov politiky hnutia podpredsedom schvaľuje snem na návrh predsedu.

7.4.9. Predsedníctvo PO

(1) Predsedníctvo PO je ústredným koordinačným a riadiacim orgánom politiky hnutia. Predsedníctvo PO tvoria predseda, podpredsedovia, predseda poslaneckého klubu, predseda konzília, koordinátor pre regióny a ďalší členovia volení Radou PO tak, aby celkový počet členov predsedníctva bol trinásť. Koordinátor pre regióny v spolupráci s krajskými tajomníkmi organizuje a koordinuje činnosť krajských a okresných centier. Predseda hnutia môže poveriť členov Predsedníctva konkrétnou pôsobnosťou a zodpovednosťou.
(2) Ak sa v období medzi snemami uvoľní miesto v Predsedníctve PO, Rada PO ho doplní voľbou. Ak sa v období medzi snemami rozšíri počet členov Predsedníctva PO, ktorí sú nimi z dôvodu svojej funkcie, a v dôsledku toho počet členov predsedníctva prekročí číslo trinásť, predsedníctvo pokračuje vo svojej činnosti v tomto pocte až do najbližšieho snemu.
(3) Na zasadnutí Predsedníctva PO sa zúčastňujú členovia vlády za hnutie, ústredný tajomník, krajskí tajomníci a tajomník pre zväzy. Ďalšie osoby sa môžu zúčastniť zasadnutia Predsedníctva PO iba ak sa na tom uznesie.
(4) Predsedníctvo PO zvoláva predseda spravidla raz za dva týždne. Predseda je povinný neodkladne zvolať predsedníctvo, ak o to požiada najmenej jedna tretina jeho členov.
(5) Predsedníctvo PO schvaľuje rokovací poriadok predsedníctva, ktorý ustanoví pravidlá rokovania, spôsob informovania o uzneseniach a vedenie agendy predsedníctva.

7.4.10. Predsedníctvo PO plní najmä tieto úlohy:
a) prejednáva aktuálne politické otázky,
b) schvaľuje kandidátov na členov vlády a ďalších štátnych funkcionárov menovaných prezidentom, vládou, alebo volených národnou radou,
c) rozhoduje o všetkých politických a personálnych otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami vyhradené iným orgánom.

7.4.11. Rada PO
(1) Rada PO má zodpovednosť za činnosť hnutia v období medzi zasadnutiami snemu.
(2) Radu PO tvorí:
a) predsedníctvo,
b) predsedovia krajských rád,
c) jeden zástupca okresného centra za každých začatých päťsto členov v okrese,
d) poslanci národnej rady za hnutie, ktorí sú členmi poslaneckého klubu,
e) členovia vlády za hnutie,
f) poslanci Európskeho parlamentu za hnutie,
g) predsedovia samosprávnych krajov za hnutie,
h) primátori krajských miest,
i) zástupca Klubu predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy Slovenska,
j) predsedovia zväzov a združení s celoslovenskou pôsobnosťou,
k) predseda a ďalší zástupca PO mládeže Slovenska,
l) ústredný tajomník,
m) krajskí tajomníci,
n) riaditeľ rozpočtovej správy.

(3) Zasadnutia Rady PO sa môžu zúčastňovať okresní a regionálni tajomníci. Ďalšie osoby sa môžu zúčastniť zasadnutia Rady PO, iba ak sa na tom uznesie Predsedníctvo PO.

(1) Rada PO sa schádza najmenej raz za tri mesiace.
(2) Radu PO zvoláva predseda hnutia. Predseda je povinný zvolať radu do 30 dní, ak sa na tom uznesie Predsedníctvo PO, alebo ak o to požiada písomne najmenej jedna tretina členov rady.

7.4.12. Rada PO plní najmä tieto úlohy:
a) volí a odvoláva predsedu konzília, koordinátora pre regióny a ďalších členov predsedníctva podľa článku 36; predsedu konzília a koordinátora pre regióny volí na návrh predsedu,
b) schvaľuje interné právne akty hnutia, ak nie sú vyhradené snemu, c) každoročne schvaľuje výšku členských príspevkov a výšku podielu členských príspevkov
do centrálneho rozpočtu hnutia, ako aj výšku členských príspevkov pre funkcionárov hnutia a členov PO vo verejných funkciách,
d) udeľuje a odníma licencie krajským centrám a okresným centrám,
e) uznáva a zrušuje uznanie zväzov a združení s celoslovenskou pôsobnosťou,
f) zriaďuje hospodárske zariadenia hnutia,
g) vyjadruje sa k politickým otázkam, dáva návrhy predsedovi a predsedníctvu hnutia, ktorí sú povinní zaoberať sa týmito návrhmi a rozhodnúť o nich,
h) schvaľuje Stály zoznam kandidátov do národnej rady a kandidátnu listinu hnutia pre voľby do národnej rady; určuje pravidlá pre vedenie Stáleho zoznamu kandidátov do národnej rady a termín jeho uzatvorenia pred schvaľovaním kandidátnej listiny,
i) schvaľuje kandidátnu listinu hnutia pre voľby do Európskeho parlamentu,
j) schvaľuje volebnú koalíciu alebo inú formu volebnej spolupráce a jednoznačné určenie miest pre kandidátov hnutia a pre kandidátov koaličného partnera,
k) schvaľuje vstup a výstup hnutia v rámci zoskupenia viacerých politických strán a politických hnutí, pokiaľ takéto zoskupenie bude vytvárať orgány, ktoré sú nezávislé od orgánov hnutia,
l) na návrh krajskej rady schvaľuje kandidáta na predsedu samosprávneho kraja,
m) na návrh klubu alebo koordinačného výboru schvaľuje kandidáta na primátora krajského mesta,
n) schvaľuje volebný program hnutia a základné ciele politiky hnutia, pokiaľ nie sú vyhradené snemu,
o) určuje adresu sídla hnutia,
p) schvaľuje kandidáta za hnutie na funkciu prezidenta SR.
(2) Rada PO môže v naliehavom prípade rozhodnúť aj o veciach, ktoré patria do pôsobnosti snemu s výnimkou rozhodnutia o dobrovoľnom rozpustení hnutia. V týchto prípadoch je však predseda povinný zvolať mimoriadny snem do 30 dní, ktorý potvrdí, alebo zamietne tieto uznesenia Rady PO.

7.4.13. Ústredie
(1) Ústredie je ústrednou zložkou aparátu hnutia.
(2) Ústredie riadi ústredný tajomník, ktorý je zodpovedný za administratívnu činnosť hnutia.
(3) Ústredný tajomník vymenúva a odvoláva na návrh predsedu politického hovorcu hnutia. Politický hovorca hnutia pripravuje vyhlásenia hnutia a poskytuje stanoviská orgánov hnutia médiám.
(4) Štruktúru ústredia a náplň práce pracovníkov ústredia podrobne určuje organizačný poriadok hnutia, ktorý schvaľuje Rada PO.

7.4.14. Poslanecký klub
(1) Klub poslancov NR SR za PO (poslanecký klub) združuje poslancov národnej rady za hnutie.
(2) Na prijatie poslanca, ktorý nie je členom hnutia do poslaneckého klubu, je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov poslaneckého klubu.

(3) Ak sa poslanec, ktorý bol zvolený za poslanca z inej kandidátnej listiny, ako je kandidátna listina hnutia, stane členom hnutia, môže sa so súhlasom poslaneckého klubu stať členom poslaneckého klubu.
(4) Ak hnutie kandidovalo svojich poslancov na kandidátnej listine spolu s inými politickými stranami alebo politickými hnutiami, zvolení poslanci, ktorí sú členmi hnutia, utvoria po voľbách najskôr poslaneckú frakciu, ktorá sa rozhodne, či utvorí vlastný poslanecký klub, alebo bude pôsobiť v rámci spoločného poslaneckého klubu politických strán alebo politických hnutí, ktoré podali spoločnú kandidátnu listinu.
(5) Poslanecký klub si vytvára vlastnú štruktúru a volí zo svojich členov predsedu poslaneckého klubu. Za predsedu poslaneckého klubu možno zvoliť len poslanca, ktorý je členom hnutia.
(6) Poslanecký klub koordinuje prácu poslancov tak, aby čo najlepšie a najúčinnejšie presadzovali politiku a názory hnutia v národnej rade.
(7) Zasadnutia poslaneckého klubu sa môže zúcastnit clenovia Predsedníctva PO.

7.4.15. Konzílium
(1) Konzílium je poradným orgánom predsedu a Predsedníctva PO.
(2) Konzílium tvoria:
a) predsedovia zväzov a združení s celoslovenskou pôsobnosťou,
b) súčasní a bývalí poslanci zákonodarných orgánov, členovia vlády, vedúci ústredných
orgánov štátnej správy, námestníci ministrov a štátni tajomníci, ktorých vymenuje za
členov predseda na návrh predsedu konzília spravidla na štvorročné obdobie,
c) experti PO vymenovaní Predsedníctvom PO.
(3) Činnosť a vnútorné usporiadanie Konzília podrobnejšie upraví Štatút Konzília, ktorý na
jeho návrh schvaľuje Predsedníctvo PO.

7.4.16. Kontrolná komisia

(1) Kontrolná komisia sleduje a kontroluje činnosť a hospodárenie všetkých orgánov z hľadiska súladu s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi o finančnom hospodárení.
(2) Kontrolná komisia si volí zo svojho stredu predsedu. Člen kontrolnej komisie nesmie byť členom iného ústredného orgánu hnutia, krajským, regionálnym alebo okresným tajomníkom, predsedom krajského alebo okresného centra, členom kontrolných komisií nižšieho stupňa alebo pracovníkom aparátu hnutia.

Rozhodcovský súd

(1) Rozhodcovský súd:
a) rozhoduje o odvolaní sa člena hnutia proti sankcii za porušenie politickej disciplíny,
b) rozhoduje o odvolaní sa klubu, okresného centra alebo krajského centra proti rozhodnutiu o odňatí licencie,
c) o ostatných sporoch medzi orgánmi a členmi hnutia, ak sa tieto spory vzťahujú na činnosť hnutia,
d) podáva záväzný výklad stanov, e) na návrh ktoréhokoľvek orgánu hnutia rozhoduje o súlade interných právnych aktov prijatých Radou PO, prípadne inými orgánmi hnutia s týmito stanovami.
(2) Ak rozhodcovský súd zistí nesúlad interného právneho aktu s týmito stanovami, príslušné ustanovenia interného právneho aktu zruší.
(3) Rozhodnutie rozhodcovského súdu je konečné.
(4) Rozhodcovský súd volí zo svojho stredu predsedu. Člen rozhodcovského súdu nesmie byť členom iného ústredného orgánu hnutia, krajským, regionálnym alebo okresným tajomníkom, predsedom krajského alebo okresného centra, členom kontrolnej komisie alebo pracovníkom aparátu hnutia. V pochybnostiach o nezaujatosti niektorého z členov rozhodcovského súdu pri prejednávaní konkrétnej veci rozhoduje tento orgán podľa zásad platných v občianskom súdnom konaní.

Zväzy a združenia
(1) Zväzy a združenia sú dobrovoľné profesijné a záujmové zoskupenia, ktorých cieľom je spolupracovať s ústrednými orgánmi hnutia pri tvorbe, propagácii, obhajobe a realizácii jeho programu a politiky, najmä v oblastiach ich profesijného zamerania.
(2) Za zložky organizačnej štruktúry na ústrednej úrovni ich schvaľuje Rada PO.
(3) Zväzy a združenia postupujú podľa vlastných organizačných noriem, ktoré musia byť v súlade s týmito stanovami.
(4) Za funkcionárov zväzov a združení môžu byt zvolení len členovia hnutia.

Klub predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy Slovenska

(1) V Klube predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy Slovenska pracujú členovia hnutia zvolení do orgánov územnej samosprávy.
(2) Činnosť Klubu predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy Slovenska sa riadi vlastnými stanovami.

Článok 8
Spolupracujúce organizácie

(1) Spolupracujúce organizácie sú organizácie, ktoré podporujú program hnutia a sú v záujmovom spoločenstve s hnutím. Za spolupracujúce organizácie ich schvaľuje Rada PO uznesením.
(2) Členovia spolupracujúcich organizácií, ktorí zastupujú spolupracujúce organizácie v orgánoch hnutia, musia byt členmi hnutia.

Článok 9
PO mládež Slovenska

Mládežníckou organizáciou hnutia je PO mládež Slovenska.

Článok 10
Rozpočtová správa

(1) Rozpočtová správa je zodpovedná za spravovanie finančných prostriedkov a majetku
hnutia, ak tieto stanovy neustanovujú inak.
(2) Rozpočtovú správu vedie riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda hnutia. Ďalších
členov rozpočtovej správy vymenúva predseda na návrh riaditeľa rozpočtovej správy.
(3) Výročnú správu predkladá riaditeľ rozpočtovej správy snemu.

Článok 11
Hospodárenie hnutia

(1) Majetok hnutia tvoria najmä členské príspevky, dary, dotácie a podiel na zisku z podnikania právnických osôb založených hnutím. Zisk z podnikania právnických osôb založených hnutím sa použije len na plnenie programu hnutia.
(2) Podrobnosti o hospodárení hnutia upraví Finančný poriadok vrátane podrobností o:
a) hospodárení klubu, okresného centra a krajského centra,
b) spôsobe vysporiadania majetku zaniknutého klubu, okresného centra a krajského centra.
(3) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a záväzkov v prípade dobrovoľného rozpustenia hnutia prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem.

Článok 12
Spoločné ustanovenia

(1) Orgán hnutia zvoláva predseda orgánu aspoň raz za rok, ak tieto stanovy neustanovujú inak.
(2) Predseda orgánu je povinný zvolať orgán do štrnásť dní, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov orgánu, ak tieto stanovy neustanovujú inak.
(3) Orgán hnutia je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu, ak tieto stanovy neustanovujú inak.
(4) Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu, ak tieto stanovy neustanovujú inak.
(5) Funkcionári hnutia sú volení tajným hlasovaním.
(6) Funkčné obdobie volených orgánov hnutia je štyri roky. Ak sa počas funkčného obdobia uvoľní volená funkcia v hnutí, konajú sa v lehote určenej predsedom príslušného orgánu doplňujúce voľby na čas zostávajúci do konca funkčného obdobia.
(7) Na odvolanie predsedu alebo podpredsedu orgánu je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov orgánu.
(8) Na prijatie uznesenia podľa článku 40 ods. 1 písm. d), j), ods. 2 a na odvolanie člena predsedníctva voleného radou je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov rady.
(9) Členom orgánu hnutia môže byt iba člen hnutia.
(10) Ústredný tajomník, krajský tajomník, regionálny tajomník a okresný tajomník nesmie vykonávať volenú funkciu v hnutí. Ak je ústredný tajomník, krajský tajomník, regionálny tajomník alebo okresný tajomník zvolený do volenej funkcie v hnutí, odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju doterajšiu funkciu tajomníka.
(11) Lehoty na prerokovanie podnetov, žiadostí a stanovísk a iných úloh podľa týchto stanov sú pre orgány okresného centra, krajského centra a Predsedníctva PO 30 dní a pre Radu PO 90 dní, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.
(12) Z rokovania každého orgánu hnutia, ktorý prijíma rozhodnutie, sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje minimálne zoznam prítomných na rokovaní, schválený program rokovania a schválené uznesenia spolu s výsledkom hlasovania.
(13) Ak príslušný orgán nerokuje v stanovených lehotách alebo je iným spôsobom nečinný, zvolá jeho rokovanie na návrh príslušného tajomníka vyšší orgán.

(1) Uznesenia orgánov hnutia a rozhodnutia funkcionárov hnutia v rozsahu ich právomoci
určenej stanovami sú záväzné pre všetky podriadené orgány, zložky a členov hnutia.
(2) Vyššie orgány hnutia môžu rozhodnúť o zvolaní nižších orgánov hnutia.
(3) Každý orgán hnutia má povinnosť informovať svoj vyššie postavený územný orgán o
svojich zasadnutiach a ďalších aktivitách. Vyššie postavený orgán hnutia je oprávnený
vyslať zástupcu na zasadnutia nižších orgánov.
(4) Pre určovanie poctu členov hnutia je rozhodujúci počet členov k 31. 12. predchádzajúceho
roku.

Základnými internými právnymi aktmi, schválenými Radou PO, sú:
a) Organizačný poriadok hnutia,
b) Finančný poriadok hnutia,
c) Disciplinárny poriadok hnutia.

Článok 13
Prechodné ustanovenia

(1) Ak sa voľby do Národnej rady SR uskutočnia predčasne, skráti sa aj funkčné obdobie všetkých orgánov PO.