Ako zastaviť zlé hospodárenie politikov ?

thumbnail

1. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.

NKÚ SR je podľa ústavy SR nezávislý orgán kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti viazaný len zákonom. Jeho činnosť vychádza z Limskej deklarácie Smerníc o zásadách nezávislej kontroly, ktorá bola prijatá na IX. Kongrese medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Tento dokument obsahuje východiskové filozofické axiómy kontroly vôbec a princípy fungovania najvyšších kontrolných inštitúcií zúčastnených štátov.

Podľa nich je kontrola považovaná za jednu z najdôležitejších podmienok správneho a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Preto, aby najvyššia kontrolná inštitúcia štátu mohla plniť svoje základné poslanie, t.j. napomáhaniu správnemu a efektívnemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami a aby mohla svoju kontrolnú činnosť vykonávať objektívne a účinne, musí byť vo svojej činnosti nezávislá.

Tieto základné požiadavky kladené na činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií štátu sú preto zaručené aj ústavou SR.

zdroj: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

2. Takto funguje Najvyšší kontrolný úrad:

3. PÁNI OBČANIA navrhujú:

1. Najvyšší kontrolný úrad nesmie byť v rukách politikov, ale v rukách občanov, s možnosťou odvolania vedenia, ak zlyhá.
2. Prijať opatrenia pre osobnú zodpovednosť každého politika za rozhodnutia, ktoré učinil.
3. V relácii RTVS O päť minút 12 diskutovať s občanmi (odborníkmi) na najvážnejšie témy a problémy. Sme jednoznačne presvedčení, že najvážnejším problémom Slovenskej republiky je zlé hospodárenie s verejnými financiami a majetkom štátu.

4. Dôkazy o zlom hospodárení politikov