Prečo nie sú peniaze na školstvo, zdravotníctvo a iné životu dôležité oblasti? Nehovoriac o minimálnej mzde a výške životnej úrovne bežného občana. Tu je odpoveď!

Toto nie je efektívne hospodárenie! Slovensko zaplavili reklamy, ktoré hlásia, že vďaka eurofondom naša krajina rastie. Štvrtého decembra minulého roku podpísal Úrad vlády za 2,1 milióna eur reklamné zmluvy s viacerými médiami. Do Markízy išlo najviac, až takmer 600 tisíc eur. Do televízie JOJ putovalo 540 tisíc eur, do TA3 takmer 411 tisíc. Na eurofondovej reklame so štátom zarobili aj rádiá Fun (300 tisíc), Expres (takmer 121 tisíc) a Vlna, Anténa Rock či Jemné melódie (spolu 168 tisíc).

Najvyšší kontrólny úrad (NKÚ) neplní najdôležitejšiu úlohu: Nekontroluje efektívnosť hospdárenia s verejnými financiami a majetkom štátu na úrovni vlády.

V zmysle zákona „Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.“

NKÚ SR je podľa ústavy SR nezávislý orgán kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti viazaný len zákonom. Jeho činnosť vychádza z Limskej deklarácie Smerníc o zásadách nezávislej kontroly, ktorá bola prijatá na IX. Kongrese medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Tento dokument obsahuje východiskové filozofické axiómy kontroly vôbec a princípy fungovania najvyšších kontrolných inštitúcií zúčastnených štátov.

Podľa nich je kontrola považovaná za jednu z najdôležitejších podmienok správneho a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami.

Preto, aby najvyššia kontrolná inštitúcia štátu mohla plniť svoje základné poslanie, t.j. napomáhaniu správnemu a efektívnemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami a aby mohla svoju kontrolnú činnosť vykonávať objektívne a účinne, musí byť vo svojej činnosti nezávislá.

Tieto základné požiadavky kladené na činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií štátu sú preto zaručené aj ústavou SR.

Zákon ukladá: NKÚ SR vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. NKÚ SR vykonáva na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky pre jej potreby kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti.

NKÚ SR vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote podľa osobitného predpisu.

Kontrolná pôsobnosť NKÚ SR sa vzťahuje na:

a) vládu, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a orgány im podriadené,
b) štátne orgány ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány,
c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami, právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších územných celkov,
d) štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,
e) Fond národného majetku Slovenskej republiky, právnické osoby s charakterom prirodzeného monopolu s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky prevyšujúcou 34 percent, iné právnické osoby s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky najmenej 50 percent,
f) fyzické osoby a právnické osoby.

V stanovisku NKÚ k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016 je uvedené:

Podľa NKÚ SR návrh ŠR na rok 2016 predstavuje výsledok opatrení vlády SR súvisiacich s pokračujúcou konsolidáciou verejných financií a je vypracovaný v súlade so základným cieľom fiškálnej politiky, a to zabezpečením efektívnych a dlhodobo udržateľných verejných financií.

NKÚ SR vo svojej nezávislej kontrolnej činnosti bude aj v roku 2016 klásť dôraz na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných zdrojov štátnou správou, samosprávou a občanmi štátu, a tým dôsledne napĺňať poslanie úradu – prispieť k zlepšeniu hospodárenia s verejnými prostriedkami a kvality verejných služieb.

Tým je NKÚ SR pripravený napomáhať správnemu hospodáreniu s verejnými finančnými zdrojmi a majetkom a riešeniu celospoločensky významných problémov, preverením ktorých budú príslušným kontrolovaným subjektom poskytnuté potrebné informácie pre prijatie efektívnych a účinných opatrení na ich riešenie.

Stanovisko k súhrnným ukazovateľom návrhu ŠR na rok 2016:
Návrh súhrnných ukazovateľov príjmov a výdavkov ŠR na rok 2016 predstavuje podľa NKÚ SR výsledok opatrení vlády SR súvisiacich s pokračujúcou konsolidáciou verejných financií. Návrh je vypracovaný v súlade so základným cieľom fiškálnej politiky, a to zabezpečením efektívnych a dlhodobo udržateľných verejných financií.

Neefektívnosť vykazuje spôsob zostavenia a čerpania štátneho rozpočtu!

V stanovisku NKÚ k štátnemu rozpočtu 2016 je ďalej uvedené: Účel kontroly sa dosiahol plnením predmetu kontroly, ktorým bolo hodnotenie makroekonomických, alokačných a výkonnostných aspektov fiškálnej a rozpočtovej politiky vlády SR z hľadiska cieľov, nástrojov a opatrení týchto politík, vrátane identifikovania prípadných rizík, a to na základe overenia:
a) fiškálnej disciplíny z hľadiska dodržiavania Ústavy SR, ústavných zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR, medzinárodných zmlúv a iných dokumentov, ktorými je SR viazaná, práva Európskych spoločenstiev a práva EÚ,
b) súhrnných rozpočtových údajov z hľadiska ich pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti,
c) rozpočtového procesu z hľadiska jeho efektívnosti a účinnosti. A tu je pes zakopaný. Rozpočtový proces v časti kontroly efektívnosti je úplne nefunkčný!

Čo to v praxi znamená?

Spôsob zostavovania štátneho rozpočtu a jeho schvalovanie Najvyšším kontrólnym úradom vykazuje prvý nedostatok neefektívneho rozpočtového procesu. Štátny rozpočet totiž nenájdete v podrobných položkách, čiže neviete tak už na začiatku, kam peniaze poputujú, či budú vynaložené efektívne, alebo neefektívne. Štátny rozpočet sa zostavuje aj schvaľuje v hrubých číslach, ktoré nikto v tom momente nevie rozmeniť na drobné. Najväčším nedostatkom je, že na základe takto schváleného štátneho rozpočtu potom čerpá vláda aj ministerstvá peniaze zákonným spôsobom, avšak ich efektívnosť už nikto nikdy nekontroluje ani neposudzuje.

Dúfame, že novozvolení poslanci tento závažný nedostatok začnú po našom oslovení riešiť a upozornia pána Mitríka. Nie je profesionálne riešiť iba dôsledky zlého hospodárenia. V prvom rade by sa mala vyriešiť jeho príčina. A hlavne na úrovni vlády, nielen na nižších úrovniach.

Ak by predsa len naši zvolení zástupcovia nevedeli, ako túto príčinu zlého hospodárenia vyriešiť, Páni Občania im v tom radi poradia.