Odporúčame občanom naplno využívať elektronické podávanie sťažností a podnetov vo veciach:
[list icon=“check“ icon_color=“purple“]

  • Podnet – všeobecne súdy
  • Sťažnosť na sudcu alebo na postup súdu (civilné konanie – občianske, obchodné, správne …)
  • Sťažnosť na sudcu alebo na postup súdu (trestné konanie)
  • Sťažnosť – znalec, tlmočník, prekladateľ
  • Sťažnosť – exekútor
  • Sťažnosť – notár
  • Sťažnosť – správca
  • Sťažnosť – zamestnanec ministerstva

[/list]

PODANIE PODNETU/SŤAŽNOSTI TU >>

V prípade, že máte záujem podať sťažnosť, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorý upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb.
V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je sťažnosťou podanie fyzickej alebo právnickej osoby ( ďalej len „sťažovateľ“ ), ktorým sa sťažovateľ domáha svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Vašu sťažnosť môžete podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Vaša sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáhate a musí byť podpísaná. V prípade, ak Vaša elektronicky podaná sťažnosť nebude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, respektíve nebude do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdená podpisom, bude v zmysle zákona odložená, čiže na ňu nebude odpovedané (ibaže by v nej obsiahnutý podnet bol vyhodnotený ako mimoriadne závažný). Sťažnosť obsahujúca všetky zákonné náležitosti vrátane podpisu bude pridelená na vybavenie príslušnému útvaru Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní, pričom môže byť so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy predĺžená o ďalších 30 pracovných dní.

Sťažnosť môžete podať písomne na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
Župné námestie č. 13,
813 11 Bratislava