RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska, Zmluva o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010-2014

RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska, Zmluva o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010-2014

Pri posudzovaní vysielania RTVS je potrebné vychádzať zo zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a ZMLUVY Rozhlasu a televízie Slovenska so Štátom.
[clear]
Za povšimnutie stojí § 3 Zákona o Rozhlase a televízii Slovenska :

§ 3
Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska

(1) Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania.

(2) Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby, 2) ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.

(3) Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie
programy, programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré

a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,

b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,

c) rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj občianskej a vedomostnej spoločnosti,

d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

§ 4
Úlohy Rozhlasu a televízie Slovenska

(2) Rozhlas a televízia Slovenska chráni a rešpektuje nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska [§ 8 ods. 1 písm. f)].

[divider /]
[col2]ZMLUVA o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013 – 2017[/col2][col2]ZMLUVA č. MK – 138/2012/M[/col2][clear][divider /]
[col2]ZÁKON 532/2010 Z. z. z 15. decembra 2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov[/col2][col2]ZÁKON 532/2010 Z. z.[/col2]
[clear][divider /]
Súvisiace:

[col2]ZÁKON 340 z 18. októbra 2012 o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov[/col2][col2]ZÁKON 340 z 18. októbra 2012[/col2]
[clear][divider /]
[col2]DODATOK č. 1 MK – 139/2012/M na rok 2013 k Zmluve č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017[/col2][col2]DODATOK č. 1 MK – 139/2012/M[/col2][clear][divider /]
[col2]DODATOK č. 1A MK – 59/2013/M na rok 2013 k Dodatku č. 1 MK-139/2012/M k Zmluve č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017[/col2][col2]DODATOK č. 1A MK – 59/2013/M[/col2][clear][divider /]

V sobotu 30.11.2013 je oficiálne oznámený protest za celospoločenskú diskusiu v RTVS bez cenzúry.

V sobotu 30.11.2013 je oficiálne oznámený protest za celospoločenskú diskusiu v RTVS bez cenzúry.

Občania vyzývajú: Stretneme sa na Hodžovom námestí s následným presunom na Šafárikovo námestie v Bratislave okolo 14:00 hod.
Ostro protestujeme proti vyjadreniam niektorých médií, že sme extrémisti a máme za cieľ násilie.

Na Hodžovom námestí v Bratislave prebieha nepretržitý, úradne nahlásený, protest proti fungovaniu štátnych orgánov v Slovenskej republike po roku 1989. Protest prebieha na základe článku 32 Ústavy SR právo na odpor. Politický systém sa zmenil na boj mocenských a finančných skupín. Občan je na poslednom mieste.

Ľudia sa uchyľujú k samovraždám, bezdomovci zomierajú na uliciach, dôchodcovia sú v stave chudoby, stredná vrstva sa vytráca a je cielene ničená. Tento trend treba zastaviť.

22.11.2013 po cca hodine zhromaždenia, od 15hod., bolo zhromaždenie prerušené a rozhorčení občania slobodne vyšli do ulíc Bratislavy, bez úmyslu páchať násilie s cieľom upozorniť širokú verejnosť, že stav spoločnosti je nutné zmeniť. 24 rokov po revolúcii sa stretávame s podobnými prejavmi represívnych zložiek, ako tomu bolo vtedy.

Občania sa slobodne rozhodli vstúpiť na akademickú pôdu Právnickej fakulty Univerzity Komenského s cieľom získať názor odborníkov, kapacít na stav práva v tomto štáte. Opäť bez akéhokoľvek násilia. Máme za to, že tzv. vyhrážanie sa vrátnikovi fakulty bolo umelo vytvorené. Akademická pôda je nedotknuteľná, napriek tomu tam prišlo k zásahu policajných zložiek bez výzvy na opustenie priestoru, čo dokladuje to, že policajti bránili komukoľvek sa dostať von z budovy Univerzity. Preto žiadame, aby bola vyvodená zodpovednosť voči veliteľovi zásahu za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Kam sme sa to dostali, aby policajné zložky udierali ženy a zatýkali ľudí, bez udania dôvodu.

Ďalej žiadame odvolanie riaditeľa RTVS Václava Miku, pretože televízia si neplní úlohu verejnoprávneho a necenzúrovaného média. Neinformuje a keď informuje tak nepravdivo a manipulatívne o spoločenských udalostiach. Komerčné televízie, aj keď mierne manipulatívne, ale informujú viac, ako verejnoprávna RTVS, ktorú si občania platia zo svojich daní.

Naďalej žiadame necenzúrovanú reláciu v priamom prenose minimálne raz do týždňa na tému: „Spoločenská situácia na Slovensku a vízia do budúcnosti“, za účasti odbornej obce.

Policajná brutalita na akademickej pôde – Univerzita Komenského 22.11.2013 Bratislava:

Bezbranní občania, ktorí neútočili na policajtov boli brutálnym spôsobom násilne pozatýkaní:
[clear]

[clear]
[post_list posts_per_page=“2″ columns_num=“2″ post_ids=“917,921″ thumbnail_align=“left_float“ thumbnail_width=“120″ thumbnail_height=“60″ datas_to_show=“title, preview, read_more“ excerpt_length=“100″ link_type=“link“ paging_animation=“cards“ /]
[clear]

Európska únia zakázala Čechom užívať byliny

Európska únia zakázala Čechom užívať byliny

Ste maród ? A nechcete prehĺtať chémiu ? Smola. Odteraz sa totiž len veľmi ťažko dostanete k relevantným informáciám o alternatívnej prírodnej liečbe. Európski byrokrati zakázali v Čechách podobné informácie šíriť. Išli tak na ruku lobbystom. Už tak dosť bohaté farmaceutické firmy chcú väčšie a väčšie zisky a zdražovanie liekov im nestačí. Potrebujú proste všetkých maródov pre seba.

„České internetové stránky práve prechádzajú drastickými zmenami, vynútenými nariadením Európskeho parlamentu a rady Európskeho spoločenstva ( ES ) č.1924/2006, ktoré nadobudlo účinnosť 14. decembra. Na jeho základe už nesmú zákazníkom poskytovať informácie o účinkoch peruánskych bylín a o ich blahodárnom vplyve na organizmus. Všetky tieto informácie musia zo stránok odstrániť, čo tiež postupne robia, pretože už chodia prvé kontroly… “ uvádza na svojom webe zavedený jablonecký výrobca prírodných liečiv Uncaria ČR.

EÚ legislatíva zaviedla pre liečivé rastliny neprimeranú reguláciu. Došlo k ich vybratiu z režimu potravín a odsunutí do vysoko reštriktívneho režimu, ktorý bol šitý na mieru pre priemyselné lieky. Zakazuje používať u potravín tvrdenia, ktoré by naznačovali ich vplyv na zdravie, s výnimkou tvrdenia, ktoré schvália Európskou komisiou. “ Všetko smeruje k tomu, že plánujú možnosť použitia iba chemických liekov a úplný zákaz použitia bylín. Kto za tým nariadením stojí je viac než jasné… Ak sa teraz neprebudíme a nezačneme s tým niečo robiť, ktosi nám odoberie ďalšie z práv slobodného človeka, možnosť výberu voľby starostlivosti o svoje zdravie, „komentujú novinku EÚ na svojich stránkach dovozcovia obľúbených peruánskych bylín.

Pod zámienkou ochrany spotrebiteľa berie ľuďom bezpečnú a dostupnú alternatívu a nahrádza ju inštitucionalizovaným prístupom. Európske úrady sa stavajú medzi človeka a prírodu a rozhodujú o tom, čo sa o liečivých rastlinách smieme a nesmieme dozvedieť, “ komentuje nariadenie EÚ prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. “ V praxi sa tým napĺňa arogancia a diktát moci. Obyvatelia EÚ sú ukrátení na svojich právach, lebo je im odopierajú základnú možnosť slobodne si zvoliť spôsob starostlivosti o svoje zdravie, ako je ostatne zakotvené v Základnej listine ľudských práv a slobôd. “ Európska únia, respektíve jej rozvinutá administratíva, sa stavia do úlohy arbitra, ktorý bude rozhodovať, čo je a nie je pre zdravie občana vhodné, hovorí. Podstatou tohto problému však podľa prof. Valíčka nie je v skutočnosti nič iné, než vplyv mocnej farmaceutickej lobby a jej snaha po ich ešte väčších ziskoch, o ktoré prichádzajú alternatívnou liečbou. Majú totiž dosť finančných prostriedkov na požadované testy i registráciu liečiv, čo je väčšinou nedostupné drobným firmám zaoberajúcim sa výrobou prípravkov pre bylinnú liečbu. Majú tiež financie na presvedčenie (podplácanie) „profesionálnych politikov“.

V USA, kde prípravky z liečivých rastlín užívajú desiatky miliónov ľudí, zaviní bylinná liečba štatisticky smrť dvoch ľudí ročne, upozorňuje svetoznámy odborník na liečivé rastliny Dr James A. Duke. Ak by sme pre USA predpokladali iba dva milióny ľudí liečených bylinami, znamená to, že úmrtnosť v dôsledku bylín je najviac 1 : 1 000 000.

Naproti tomu lieky na predpis spôsobili podľa správy American Medical Association len v roku 2005 smrť 15 107 ľudí, teda 1:14 000 vzhľadom k počtu tých, ktorí v USA užívajú lieky na predpis. Pobyt v nemocnici je ešte nebezpečnejší – treba podľa American Association of Retired Persons zomiera v USA v dôsledku lekárskeho omylu 1 z 250 pacientov ročne.

Nezmyselným nariadením EÚ sa snaží v Česku brániť napríklad iniciatíva nedejmesiprirodu.cz. Podľa nej tí, ktorí žiarlia na voľnú dostupnosť bylín, si v rôznych odborných lekárskych časopisoch v snahe presadiť svoje záujmy dlhodobo sťažovali, že byliny nepodliehajú rovnakému režimu klinického testovania ako priemyselné lieky a že niektorí ľudia byliny obhajujú magickou rovnicou prírodné = neškodné. Bezpečnosť bylinných prípravkov je však realitou, za ktorou stoja evolučné dôvody. Vďaka evolúcii totiž majú liečivé rastliny u ľudského druhu svoje klinické testovanie už dávno za sebou.

Podľa iniciatívy „Nedajme našu prírodu“ je pod zámienkou „ochrany spotrebiteľa“ odoberaná ľuďom možnosť voľby a navyše to zásadne obmedzuje ponuku a zvyšuje ceny na trhu liečivých rastlín. Dopyt po liečivých rastlinách totiž u väčšiny ich druhov dávno nestačí prírodnej ponuke a preto sa liečivé rastliny pestujú. Väčšina ľudí v priemyselnej spoločnosti nemá čas ani príležitosť zbierať či pestovať vlastné liečivé rastliny a ak bude ľuďom zakázané liečivé rastliny a prípravky z nich predávať a kupovať, znamená to de facto ich odrezanie od liečivej sily prírody.

17. november 1989 bolo iba odovzdanie moci vlastizradcom a zlodejom.

17. november 1989 bolo iba odovzdanie moci vlastizradcom a zlodejom.

Od zamatu k politickej mafii.

Pohodlne sa usaďte a pozorne počúvajte:


[clear]